I et innlegg i Trønderavisa den 10. juni kommenterer Mia Therese Silkoset, ordførerkandidat for Steinkjer Frp og Ida Bruheim Derås, ordførerkandidat for Steinkjer Høyre etableringa av et Midt-Norsk landbrukssenter på Steinkjer.  De beskriver  deres oppfatning av prosessen fram mot ei slik etablering og rapporten levert av et utvalg nedsatt av LMD.  Det går fram av innlegget at blant anna Tenkeloft trøndersk landbruk står bak og slik gis det et inntrykk av at et samlet landbruket i Trøndelag står bak forslaget.  Slik er det ikke.  Saken er drøfta uformelt i arbeidsutvalget i Tenkeloft Trøndersk Landbruk, med sterk kritikk fra mange, både for prosess og faglig innhold.  Tenkeloft Trøndersk Landbruk stiller seg på ingen måte bak denne beslutninga.

En begrenset krets av personer med tilknytning til Steinkjer, har stått bak prosessen fram til ei slik beslutning. Dette er på ingen måte forankra i landbruket for øvrig i Midt-Norge.  Representanter for regjeringspartiene sentralt og lokalt har stått for de formelle vedtakene uten å prøve å forankre dette i landbruksmiljøet utover Steinkjer.  Dette er et problematisk utgangspunkt for noe som kunne blitt bra for landbruket og landsdelen.

Sør-Trøndelag Bondelag er svært positiv til Regjeringa sitt vedtak om å slå sammen Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning til et nytt forskningsinstitutt, NIBIO.  NIBIO vil bli viktig både for å utvikle landbruksnæringa nasjonalt og regionalt, men også for å utvikle de landbaserte ressursene i et bioøkonomisk perspektiv.  Skal vi lykkes med ei tung bioøkonomisk satsing i Norge er det viktig med tverrsektorielt samarbeid mellom de beste forskningsinstitusjonene i landet. For NIBIO vil det være avgjørende å ha et tett, tverrsektorielt samarbeid med forskningsmiljøene i Trondheim, kanskje i særlig grad marin sektor. Det er i samarbeid på tvers av de beste fagmiljøene vi kan forvente å få den spennende og nyutviklende forskninga i den norske satsinga på bioøkonomi. Det foregår blant annet nå spennende forsøk på å produsere proteinfor i havet, til erstatning for importerte forvarer.

I landbruket trenger vi et utviklingssprang agronomisk, helsemessig og teknologisk for å løse utfordringene som klimaendringer, mål om økt norsk matproduksjon på norske ressurser og økt effektivitet. Store felles prosjekter er på gang for å utnytte havet sine muligheter til å erstatte soyaprotein importert fra Brasil.  Andre eksempel er forskning for å utnytte den landbaserte biomassen i industriell produksjon av alle slag. 

Det er derfor gledelig at det i innlegget til Silkoset og Derås står at forskningen på Kvithamar ikke skal legges ned.  Jeg forutsetter da at arealene som det forskes på i dag på Kvithamar, skal inngå i framtidig forskning for landbruket i Midt-Norge.  Alternativet blir egentlig å legge ned forskninga på gras i Trøndelag.

Gjennom prosjektet Grønn forskning i Midt-Norge og Kompetanseløft trøndersk landbruk har vi hatt felles satsing på forskning og utdanning.  Her er det lagt vekt på å involvere næringa og FoU miljøene i hele regionen.  Nå må vi bygge videre på dette samarbeidet for å utvikle arbeidet i NIBIO i vår region til det utviklingsredskapet det skal være.  Vår region trenger tung satsing på FoU, vi har alle forutsetninger for å ta en ledende rolle om vi ikke skusler dette bort i intern strid.  Men dette krever at alle parter vil bygge tillit og bidra til felles beste, ut over snever kommunal geografitenking.

Som leder av Midt-Norsk samarbeidsråd vil jeg løfte fram spørsmålet om hvordan vi felles skal jobbe for å løfte Fou i de tre Midt-Norske fylkene.  Dette blir et av temaene på et utvida møte i samarbeidsrådet til høsten.

Lars Morten Rosmo

Leder Sør-Trøndelag Bondelag