Diagrammet nedfor viser omfang av nydyrking de siste 9 årene 2005 - 2013.

Som det går fram av statstikken har nydyrkingen i Sør-Trøndelag vært relativt stabil på ca. 7 - 800 dekar pr år, men den i Nord-Trøndelag har variert betydelig med 2010 som topp-år da ca. 3.200 dekar nydyrket areal ble godkjent.

I Sør-Trøndelag er der i kommunene Midtre Gauldal, Røros, Meldal og Selbu det er er dyrket mest areal, jfr diagrammet nedenfor.

Det er i første rekke grasareal som er dyrket. Dyrkbart matkornareal er det svært begrenset igjen å dyrke.

I samme periode 2005 - 2013 er det bygget ned ca. 7.000 dekar matjord i Sør-Trøndelag, men det er i første rekke første klasses matkornjord i sentrale områder i Trondheimsregionen som er gått tapt. Diagrammet nedfor viser nedbygget areal (rød søyle) i antall dekar og nydyrket areal (blå søyle) i perioden 2005 - 2013.