Last ned hele artikkelen Hva gjør du ved mistanke om rovdyrskade

Ved funn av kadaver der det er mistanke om rovviltskade, skal husdyreier umiddelbart melde fra til en av Statens Naturoppsyns (SNO) rovviltkontakter: Rovviltkontakter i Sør-Trøndelag

Praktiske tips ved funn av kadaver
• La kadaveret ligge mest mulig urørt
• Dekk kadaveret til (ikke plast) for å verne mot åtseletere
• Noter kartreferanse eller merk på kart og ta gjerne bilder – også nærbilder. En GPS er selvsagt gull verdt. Det er verdt å merke seg at de aller fleste smarttelefonene har en GPS og det kan være lurt å lære seg å bruke denne
• Merk stedet slik at det er lettere å finne igjen, for eksempel med en hvit plastpose, merkebånd eller liknende og vær innstilt på å påvise funnstedet

• Meld snarest fra til SNOs rovviltkontakt
• Undersøk om det er ytterligere tap/skader i området.

Prosedyre ved skadefellingssøknader – hvem gjør hva?
Dyreeier, beitelag eller kommune kan søke om skadefellingstillatelse. Søknaden skal etter 1. juni stiles til Fylkesmannen. Siden tidsaspektet er svært viktig med tanke på et mulig fellingsforsøk kan det søkes muntlig per telefon. Det må imidlertid også sendes en skriftlig søknad. På helg er det tilstrekkelig at denne ettersendes på første virkedag. Det er ønskelig med så mange opplysninger som mulig om skadesituasjonen ved søknad om skadefellingstillatelse.

I de aller fleste tilfellene er det kommunen som får tildelt fellingstilltatelsen og oppdraget blir gitt til et kommunalt eller interkommunalt oppnevnt fellingslag.

Etter beitesesongen - søknad om erstatning

Frist for å søke om erstatning for rovviltskader på sau er 1. november. For å søke om erstatning for rovviltskader må en bruke elektronisk søknadsskjema: Søknadsskjema erstatning av sau skadet eller drept av fredet rovvilt .

Her må søkeren registrere seg med enkle personopplysninger og vil få passord sendt på epost. Et generelt godt råd til erstatningssøknaden er å føre grundige notater og logger over alt man har foretatt seg og observert jamfør de ulike punktene som er beskrevet i denne artikkelen. Det være seg tidspunkter du observerer unormal uro i flokken, observerer rovdyr eller sportegn etter disse o.l. Ulike rovdyrobservasjoner bør uansett meldes inn til SNO.Miljøforvaltningen varslet allerede tidlig i vinter at en kunne forvente en betydelig mengde innvandrende ungulver fra Sverige utover våren og sommeren. Erfaringene fra de siste beitesesongene viser at det er svært uforutsigbart hvor disse ulvene dukker opp. Det betyr at nye områder og nye beitebrukere som så langt har vært forskånet for rovdyrangrep i særlig grad fort kan havne midt opp i det. Selv om også de andre rovviltartene kan vandre langt tilsier både bestandsutvikling og antall individer på vandring at ulven vil bli det største problemet for slike "nye" områder. Handlingsmåten ved kadaverfunn er uansett den samme uavhengig av hvilken av rovdyrartene som er skadegjører, melder FKT-prosjektet ved Øivind Løken.

Forbered skadeforebyggende tiltak i vinterhalvåret