Det lokale møtet i Arbeiderpartiet i Midtre-Gauldal inneholdt en rundtur i kommunen. Ordfører Erling Lenvik,   Stortingsrepresentant Eva Kristine Hansen ( leder for Ap Sør Trøndeleg) og Fylkesordfører Tore Sandvik var med.

Møtet startet med besøk hos Lillerønning Snekkerfabrikk på Kotsøy, hvor en diskuterte de utfordringer trebearbeidende industri står overfor med bl.a tilgang på arbeidskraft og konkurranse med utlandet. Lillerønning har ca 60 ansatte.

Deretter gikk turen til Strinde i Soknedal for å se på de utfordringer de lokale bønder har bl.a med dårlige veier og meget trange jernbaneunderganger. Denne delen av bygda er god lukket inn av dårlige veier og trange underganger.  Dette er en utfordring for skogbruk hvor ca 20.000 kbm skog er lukket inn pga av at tømmerbilene ikke kan kjøre der. For andre transporter må en ty til lange omkjøringer. En nevnte at for han betydde det omkjøring på 3 mil med dertil økte kostnader på transporten.

Jon Olav Snøan bor rett ovenfor den svært så trange Snøan-undergangen. Jon Olav driver gård og som entreprenør med bl.a pressing av rundball. En demonstrasjon viste at han så vidt kunne presse seg igjennom undergangen med klaring som stort sett tilsa at en kunne holde en A4 konovolutt på høykant i mellom pressa og granitten i undergangen. Kun en meget dyktig sjåfør greier slike manøvrer.

Melkebilen synliggjorde også at det ikke var enkelt å komme igjennom undergangen på godt sommerføre. Da kan en jo tenke seg hvordan det er på vinterføre.

Flere av bøndene i Strindegrenda hadde møtt opp og la frem sine synspunkter for fylkesordfører Sandvik og ordfører Lenvik. Bøndene møtte stor forståelse for de utfordringer de hadde. De presenterte også ett forslag om at en skulle legge om veien på dette kritiske stedet og sørge for at det ble mulig å passere under jernbanelinja for større biler og moderne landbruksredskap i fremtiden. De mente at en måtte kunne gjøre noe når en nå skulle lagge tunell på E6 rett nedenfor undergangen og bruke overskuddsmasse der til å legge om veien og deponere i de mange bekkedalene i Strinde grenda. Da vil en få svært så billig deponering samt at Strindeveien i fremtiden kunne få rettet ut de mange svinger den har i dag. Dette syntes politikerne var gode ideer og både fylkesordfører Sandvik og ordfører Lenvik mente at her måtte en svinge seg raskt rundt og opprette kontakt med veiutbyggerne. Lenvik mente det burde være gode muligheter til å få omprioritert midler til å se på prosjekt “ Omlegging av jernbaneundergang Snøan”

Avslutningsvis var det møte med skognæringa hvor en la fram for politikerne viktigheten av den støtte en hadde til bygging av skogsbilveier og hvordan en da kunne få fram betydelige mengder med produktivt tømmer.