Rennebu og Midtre Gauldal har vedtatt hovedtraseene for ny E6 gjennom kommunene, fra kryss Løklia overfor Vindalsliene og til Ulsberg.Statens Vegvesen er nå i ferd med å starte reguleringsarbeidet for veitraseen og det er på tide at grunneiere kommer med innspill til detaljer omkring veivalg, støydemping, avkjørsler, vilt- og husdyr over- og underganger, samt over- og underganger i forbindelse med drift av jord og skog.

Følgende prosess kan skisseres:

  • Idéfase fram til 1. februar 2015
  • Utkast reguleringsplan 1. juni 2015
  • Reguleringsplan på høring 1. oktober 2015
  • Vedtatt plan i mai 2016.

Rennebu og Soknedal Bondelag vil, sammen med Sør-Trøndelag Bondelag, invitere alle berørte grunneiere til et innspills- og informasjonsmøte i Rennebu Kommunehus mandag 12. januar kl 19.30.

I følge Statens Vegvesen vil prosessen med grunnerverv og erstatninger gå delvis parallelt med planfasen. I den forbindelse er det viktig at berørte grunneiere organiserer seg og velger et styre som kan tale deres sak overfor Statens Vegvesen. Og det er viktig at det blir enighet om en advokat som kan representere gruppen av grunneiere. Statens Vegvesen dekker kostnadene til juridisk bistand dersom grunneieren organiserer seg og har felles advokat, sier organisasjonssjef i  Sør-Trøndelag Bondelag Jon Gisle Vikan.

Også grunneiere fra Løkliakrysset og til Soknedal er invitert til møtet, da denne veistrekningen ligger i samme prosjektet.

Bildet illustrerer at det er viktig å få lagt veien utenfor dyrkamark. Dyrket jord er en knapp ressurs.