Det gjennomgående hovedbudskapet fra lokallagene i Trøndelag, er at det må til en betydelig inntektsøkning som tetter inntektsgapet mellom bonden og øvrige inntektsgrupper. Det har også vært en gjennomgående tilbakemelding at beregningsmodellen må endres i framtida slik at bondens reelle inntekt kan sammenliknes med andre lønnstakere.

- Vi har aldri opplevd et slikt trykk fra grasrota, og det er en meget alvorlig dag for næringa. Nå forventes det at Regjeringa leverer, sier fylkesleder Kari Åker.  

Den gjennomsnittlige arbeidstaker i Norge tjener 550 000 kroner i året. Bondens inntekt tilsvarer 350 000 kroner, og med det jobber bonden gratis fra august.   

- Dette er rett og slett hårreisende for ei næring med en samfunnskritisk rolle. Vi sørger for mat til den norske befolkningen, men har en inntekt som stadig sakker akterut i forhold til andre. Bonden leverer vår mest grunnleggende samfunnstjeneste, slik vi kan opprettholde matsikkehet og selvforsyningsgrad, påpeker fylkeslederen.

Årets krav på 2,1 mrd kroner utgjør omtrent 500 millioner til trøndersk verdiskaping. Det er viktig å understreke at dette er en samfunnsnyttig investering som kommer næringsliv og forbrukere til gode. Det gir Trønderske bønder mulighet til å produser kvalitetsmat til den norsk forbruker.

 

Bærekraftig mat starter med investeringer for framtida  

Dersom Norge skal være en foregangsfigur innen bærekraftig matproduksjon må vi fortsette levere på forskning, teknologi, dyrevelferd, dyrehelse, klimaløsninger, mattrygghet og matsikkerhet. Da må bøndene ha en  inntekt som stimulerer til rekruttering og utvikling i næringa.

- En egen flerårig pakke for investeringer utenfor den ordinære jordbruksavtalen er et ledd i denne satsningen, sier Kari Åker. Midlene skal gå til investeringer i storfe- og melkefjøs for å lykkes med omstillingen til løsdrift innen 2034.

- Videre vil vi prioritere produksjonene som har dårligst inntektsutvikling. Dette er sau/lam, korn og storfekjøtt. Disse produksjonene er over hele landet, og er svært viktig for å utnytte de store utmarksressursene som finnes i Trøndelag.