I dag legger jordbrukets forhandlingsutvalg fram sitt krav for årets jordbruksforhandlinger. Fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag, Borgny Kjølstad Grande, mener at det framlagte kravet er et svar på Stortingets politikk.

- Med en hovedsatsing på små- og mellomstore bruk legger vi til rette for å utnytte alle arealene i landet slik at vi får produsert mest mulig mat, sier fylkeslederen. - Det er spesielt gledelig at det settes stort fokus på investeringsvirkemidler der vi i lang tid har hatt en stor underdekning av midler i Nord-Trøndelag. Videre er jeg fornøyd med at klimafokuset videreføres. I Nord-Trøndelag ønsker vi å gå i bresjen, blant annet gjennom å være vertskap for landbrukets klima- og energisenter på Mære. Vi har også ambisjoner om å være lengst fremme gjennom fokus på teknologi og god agronomi. Framtidsbonden bor i Nord-Trøndelag!

Årets krav har ei økonomisk ramme på 1450 millioner, der 1150 millioner skal finansieres av budsjettmidler.

Krav i tråd med ny vedtatt politikk

Grunnlagstallene for årets jordbruksoppgjør viser blant annet at de minste melkebruka har over 100 000 kroner lavere inntekt per årsverk enn de største. Inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper er også stort og må reduseres.

Tirsdag kveld vedtok Stortinget den nye jordbruksmeldinga. Meldingen sier et klart nei til det meste av regjeringas foreslåtte landbrukspolitikk. Det nye hovedmålet med norsk landbrukspolitikk er å øke norsk matproduksjon med utgangspunkt i norske ressurser.

Jordbrukets krav i årets forhandlinger

I dag ble kravet fra jordbruket lagt fram av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hovedpunktene i kravet er følgende:

  • Redusere inntektsgapet til andre grupper for alle bønder
  • Løfte små og mellomstore bruk
  • Kompensere for driftsulemper knytta til struktur og geografi med aktiv bruk av budsjettmidler
  • Styrke kornøkonomien og satse på kjøttproduksjonen i distriktene for å øke selvforsyningen

Den økonomiske rammen

Rammen for kravet er 1450 millioner kroner. Økte målpriser utgjør 150 millioner kroner og budsjettoverføringer 1150 millioner kroner. Det utgjør ei inntektsøkning på 31.700 kroner per årsverk.

 

Kontaktpersoner:
Fylkesleder Borgny K. Grande tlf. 959 37 094
Organisasjonssjef Anne Marit Igelsrud tlf. 905 53 855