Tallene er basert på resultatene fra de årlige driftsgranskingene utført av NIBIO. Driftsgranskingene er en regnskapsundersøkelse som i 2022 omfattet 908 gårdsbruk over hele landet, herav 146 i Trøndelag.

 

Melkeproduksjon med økt resultat

Melkeproduksjon er den viktigste driftsformen i trøndersk landbruk. Jordbruksinntekten i 2022 ble 459 300 kroner, dvs. en økning på 19 prosent. På landsbasis var økningen på 16 prosent for denne driftsformen. Høyere pris på melk og slakt har bidratt til økningen sammen med økte tilskudd. I sum økte produksjonsinntektene med 328 100 kroner fra 2021 til 2022, tilsvarende 10 prosent.

Variable kostnader økte med 5 prosent i 2022 sammenlignet med 2021, tilsvarende 59 800 kroner. Handelsgjødsel økte med 34 prosent, til 151 200 kroner. Kraftfôrkostnaden utgjør 57 prosent av de variable kostnadene. Faste kostnader økte med 67 000 kroner, dette utgjør 7 prosent økning i forhold til 2021. Drivstoff økte mest med 52 prosent til 99 900 kroner. Kostnader til leasing og vedlikehold av traktor, maskiner og redskaper økte med 12 prosent, til henholdsvis 215 500 kroner og 120 000 kroner. Besetningsstørrelsen i 2022 var 37,3 årskyr i gjennomsnitt.

 

Sauehold – forbedret økonomi

I 2022 økte jordbruksinntekten i saueholdet med 9 prosent fra 2021, det vil si fra 308 500 kroner til 338 000 kroner. Både slaktepris på lam og sauekjøtt har gått opp og både de variable og de faste kostnadene økte. Av de variable kostnadene er det spesielt handelsgjødsel og kraftfôr som har bidratt til en økning på totalt 28 900 kroner. De faste kostnadene har økt med 69 700 kroner, kostnad til drivstoff har økt med 44 prosent, og vedlikehold traktor, maskin og redskap har økt med 36 prosent. På landsbasis økte jordbruksinntekten med 7 prosent for sauebøndene.

 

Korn/svin fortsatte oppgangen

I Trøndelag har jordbruksinntekten i driftsformen korn/svin økt med 39 prosent og har det beste resultatet med 878 500 kroner i jordbruksinntekt. Prisoppgang på både smågris, slaktegris og korn var hovedårsaken til det gode resultatet. Det er en økning i variable kostnader for driftsformen, spesielt i kjøp av livdyr, og handelsgjødsel og plantevernmiddel for kornproduksjonen. Kostnad til drivstoff økte 51 prosent.

 

Korn med positiv jordbruksinntekt

Jordbruksinntekten ble marginalt positiv i ensidig kornproduksjon. Jordbruksinntekten ble på 8 500 kroner i 2022, mens den var minus 126 600 kroner i 2021. Felles for kornbrukene er at de ofte har langt under ett årsverk per bruk, og dermed blir det ekstra store utslag når resultatet regnes om til jordbruksinntekt per årsverk. Det er økning i antall timer brukt i jordbruket fra 630 timer i 2021 til 681 timer i 2022. De største kostnadspostene i ensidig kornproduksjon er maskinleie og leasing. Det var spesielt store kostnader på et par enkeltbruk, og når gruppen ikke er så stor, vil utslag på enkeltbruk har stor innvirkning på gjennomsnittstallene.

 

Stofekjøttproduksjon med positivt resultat

Jordbruksinntekten i storfeproduksjon i Trøndelag har økt med 22 prosent i 2022 til 338 500 kroner. Økningen på 61 900 kroner kommer fra økte priser på slakt og økte tilskudd. Husdyrinntektene økte 6 prosent. De faste kostnadene økte med 9 prosent, der drivstoff og vedlikehold jord økte mest.

 

Arbeidsinnsatsen i jordbruket

I gjennomsnitt for alle deltagerbrukene fra Trøndelag var arbeidsinnsatsen i 2022 på 2 761 timer, som tilsvarer 1,5 årsverk. Gjennomsnitt for landet var 2 994 timer, som tilsvarer 1,6 årsverk.

 

Gjeld og egenkapital ligger på omtrent samme nivå som i 2021.

Egenkapitalprosent ble 50 prosent i 2022 en økning med 1 prosent fra 2021. Det er en økning i kortsiktig gjeld med 2 prosent og langsiktig gjeld med 1 prosent. Gjelda ble i gjennomsnitt på 4,95 millioner kroner. Samlet nettoinvestering var på 218 500 kroner og det var gruppene driftsbygninger og maskiner og redskaper som hadde størst nettoinvestering.

 

Inntektsvirkningen av jordbruksfradraget i Trøndelag 

Jordbruksfradraget blir fastsatt i jordbruksoppgjøret, og for 2022 var maksimalt fradrag kr 195 000. Inntektsvirkningen av jordbruksfradraget er beregnet til 41 100 kroner per årsverk i 2022. Dette kommer i tillegg til jordbruksinntekten, og inngår ikke i noen av resultatmålene ovenfor