Det er knyttet stor spenning til det forstående valget vedrørende plassering av Trøndelags nye kyllingslakteri. Hvorvidt slakteriet blir liggende i Orkdal eller på Malvik er en avgjørelse av vesentlig betydning for landbruket i Trøndelag.

Styremedlem Tore Rennan er ansvarlig for fagområde fjørfe. Han ser det som svært ønsker at det etableres et kyllingslakteri på Malvik.- 30 % av all kylling i Norge produseres i Trøndelag i dag. Et nytt slakteri lokalisert i Trøndelag vil være med på å sikre fremtiden for kyllingprodusenter i et stort og aktivt produksjonsmiljø, spesielt for de som er lengst nord.

Fylkesleder Borgny Kjølstad Grande og styremedlem Tore Rennan har Namdals «kyllingskjebne» friskt i minne og legger vekt på at det er viktig at dette ikke skjer igjen. 

- Nord-Trøndelag Bondelag håper Norsk Kylling bygger sitt slakteri på Malvik. Dette vil gi et sterkt industrimiljø i samlokalisering med slakteriet til Nortura, sier de to samstemt.

Nord-Trøndelag Bondelag påpeker en rekke argument som taler for lokalisering av kyllingslakteriet på Malvik:

  • For at flest mulig gårdbrukere i Nord-Trøndelag skal kunne produsere kylling ønsker vi slakteriet så langt nord som mulig. Kortere transportavstand er også positivt for dyrevelferden.
  • Tomta på Malvik ligger på stengrunn og er konfliktfri. Man trenger ikke benytte god matjord for å bygge slakteriet, i motsetning til dyrkajorda i Orkdal.
  • I Malvik kan man utvikle samhandlingen med Nortura og det er store muligheter for synergier mellom to store slakteri. Det kan samhandles om den infrastrukturen som allerede er på industriområdet på Malvik, det være seg vannforsyning, hengerområder, pakkeri, lab, vaskehall, osv. Dette vil være kostnadseffektivt både for Nortura og Norsk Kylling, som igjen kommer produsentene til gode i neste omgang.
  • Gjennom et samarbeid mellom Nortura og Norsk Kylling om håndtering av avfallet fra slakteriene kan det gi lønnsomme muligheter for en hydrolysefabrikk eller andre måter å omdanne avfall til en ressurs på for andre aktører. Dette er viktig i et samfunnsmessig fokus på sirkulærøkonomi, bærekraft og klima.
  • Det er mulig å forestille seg et biogassanlegg for storbiler, fôrutvikling, forskning og innovasjon med et sterkt og aktivt næringsmiddelindustrimiljø på Malvik.
  • Et sterkt miljø vil være attraktivt for kompetente medarbeidere og gi muligheter for vdiereutvikling. Det kan også samhandles om utdanningsløp gjennom videregåendeskole, kursing og høyere utdanning. Kunnskap er viktig.
  • Trøndelag er en betydelig matregion nasjonalt, og bygging av slakteri på ikke-produktivt område vil bidra til å styrke landbrukets omdømme. Miljøvennlige produkter fra regionen vil gagne produsenter, foredlingsbedriften og merkevaren til eieren, og forbrukere vil se at landbruket og matproduksjon i regionen prioriterer bærekraftige og miljøvennlige tiltak.

Nord-Trøndelag Bondelag håper ukens møter fører til positive vedtak for trøndersk kyllingproduksjon, og at vi har like mye matjord etter eventuelle vedtak!