Ringorm påfører kostnader ved påvisning og sanering av sykdommen, men også hos de storfebøndene som ikke har fått sykdommen påvist. Det er innført rød sone, der livdyrforflytning ut og internt er stoppet. Har du gården din innenfor sona risikerer du å ikke få solgt livdyr, og det kan være stor prisforskjell på å levere dyr til slakt og selge de som livdyr. 

Bondelaget har en samarbeidsavtale med Gjensidige om forsikringer relatert til landbruksdrift, ved at bondelagsmedlemmer får rabatt på sine forsikringer. Vilkår og pris bestemmes av Gjensidige. Gjeldende vilkår for driftstap ved påvisning av sykdom på en storfebesetning forutsetter at tapet bonden får er en følge av et pålegg fra Mattilsynet for at hen skal få hjelp av forsikringsselskapet i forhold til forsikringsdekning. Dette betyr at bønder som lider tap pga. næringens egen båndlegging i utgangspunktet ikke får hjelp av forsikringen sin til å dekke tap pga. dette.

Bondelaget så det urimelige i et slikt vilkårskrav, og opprettet en dialog med Gjensidige om tema. Bondelaget utfordret på at næringens egen båndlegging handler om å hindre at smitten av ringorm skulle spre seg til ytterligere besetninger - båndlegging kommer altså fellesskapet til gode.

Bondelaget er glad for at Gjensidige har imøtekommet utfordringen og har bekreftet at de i forbindelse med utbruddet av ringorm i Trøndelag ser bort fra kravet om pålegg fra Mattilsynet og sier:

«Ved dette ringormutbruddet i Trøndelag sidestiller vi tap som følge av restriksjonene på livdyrhandel gitt av en samlet husdyrnæring (livdyrformidlere og Animalia med forankring hos aktuelle varemottakere, faglag, Veterinærinstituttet og Mattilsynet) med pålegg gitt av Mattilsynet».

De utvider altså forsikringen til at næringens egne sonerestriksjoner er god nok «trigger» på forsikringen i forbindelse med dette smitteutbruddet i Trøndelag, og krever ikke at det skal være et pålegg fra Mattilsynet. Forutsetning er jo at forsikring for «sykdom» dvs. plussdekning er kjøpt før utbruddet. Forsikringen gjøres ellers opp «som normalt».

Dette kommer altså «båndlagte» Gjensidige kunder/bondelagsmedlemmer til gode. Bondelaget kommer til å ha dialog med Gjensidige videre for å vurdere en «varig endring» av forsikringsvilkårene, samt sier Bondelaget at de håper andre forsikringsselskap følger etter og bistår sine kunder på tilsvarende måte.

Denne endringen gjelder Gjensidiges kunder i Trøndelag, uavhengig av om de er Bondelagsmedlem eller ei. Bønder oppfordres derfor til å ta kontakt med forsikringsselskapet sitt og melde skade. Er du bondelagmedlem og har spørsmål om forsikringen din, uansett hvor du er forsikret, kan du også ta kontakt med Bondelagets fagsjef medlemsforsikringer på bondelaget@bondelaget.no.