Fylkesleder Lars Morten Rosmo skriver følgende til statsråd Sanner:

Kommuneplan Trondheim skal snart legges fram for statsråden for en politisk beslutning. Sør-Trøndelag Bondelag er opptatt av at alle forhold omkring Kommuneplan Trondheim må vurderes ved en politisk avgjørelse:

 

  1. Lokal politisk selvstyre: Kåre Willoch sier følgende om dette- Det må rikspolitiske retningslinjer til. For kommunane vil omsynet til landets matproduksjon vere av mindre betydning. Vi må ha ein nasjonal politikk for å bevare landets evne til matproduksjon. Det handlar ikkje nødvendigvis om å ha ein høgast mogleg matproduksjon til ein kvar tid, slik Sp vil. Poenget er at det må vere mogleg å auke matproduksjonen her i landet om det blir knappare mattilgang i verda, seier Willoch til avisa Nationen. Sør-Trøndelag Bondelag er enige med Kåre Willoch i dette, og mener at arealpolitikken må styres nasjonalt. Dersom lokalt selvstyre skal være hovedargumentet, som uttalt av statsråd Sylvi Listhaug, var det neppe behov for noe nasjonalt lovverk?
  2. Politikerne i Trondheim vil bygge ut 1050 dekar god matkornjord mer enn det rådmannen legger opp til i sitt saksfremlegg: Rådmannen i Trondheim sin vurdering av behov for areal (Fra side 10 i saksfremlegget til kommunestyret) anslått et behov fram til 2024 på 19500 nye boliger. I rådmannens endelige forslag er det beregnet et langsiktig potensial på 70.000 boliger noe som vil dekke behovet for nye boliger i Trondheim i 30 – 40 år framover i tid.  28.000 av boligene kan realiseres innen kommuneplanperioden 2012 – 2024.
  3. Dette betyr at kommunepolitikerne i Trondheim legger opp til en arealreserve som varer over 50 år fram i tid! Dette må da være unødig langsiktig! Vet vi hva som skjer om 50 år? Etter Bondelagets oppfatning er det en unødig sløsing av verdifullt bynært areal og verdifull matjord, ved å legge til rette for boligutbygging på disse arealene i denne perioden. Hva skjer med behovet for mat i dette langsiktige perspektivet? Hva trenger byen av arealressurser siden? Hva er behovet for næringsareal, areal til offentlige formål og areal til infrastruktur?

 

Vi håper statsråd Sanner også tar seg tid til å vurdere disse argumenter før saken avgjøres. Vi mener at Trondheim kommune har rikelig med areal til boligbygging innenfor rådmannens forslag. Vi mener at Venstre sitt forsalg i Stortinget om å utrede en langsiktig jordvernstrategi er klokt på nåværende tidspunkt, og samtidig sette dispensasjonssakene på vent.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Lars Morten Rosmo, fylkesleder Sør-Trøndelag Bondelag