Årsmøtet samlet 63 deltagere med gjester, utsendinger, tillitsvalgte, valgnemd og ansatte. Frank Røym og Laila Iren Veie loset årsmøtet i havn, selv om det ble varmt rundt ørene som Frank sa det under melkekvotediskusjonen.

Fylkesleder Kari Åker hadde i sin tale til årsmøtet det nye fylket Trøndelag som et av hovedtemaene. Samhandling og samarbeid mellom de to fylkesbondelagene er viktg, og det er viktig at medlemmene og lokallagene får eierskap til prosessen. Vi bruker den tida vi trøng, sa Kari. Hun er også opptatt av at vi må sikre trøndersk påvirkningskraft i Norges Bondelag sine organisasjonsmøter. Hovedvekta i sin tale la Kari på innsatsen lokallagene gjør. Hun takket for den uvurderlige innsatsen de gjør i bondelaget både faglig, sosialt og politisk. Kari dro også fram Matfestivalen i Trondheim, forutsigbarhet for landbruket, jordvern og melkekvoter som viktige saker. Ikke minst pelsdyrnæringa som er en kjempeviktig sak for Sør-Trøndelag Bondelag. Vi godtar ikke at dne grønneste næringa vi har hestehandles bort i regjeringsforhandlinger på Jeløya!

Les hele leders tale her.

Matjord og pelsdyrnæringa er så viktige saker for Sør-Trøndelag Bondelag at det ble i år laget to årsmøteuttalelser.

Næringsforbud bestemt på bakrommet – Nei takk!

Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag vil ha pelsdyrhold med god dyrevelferd som en del av norsk landbruk. Vi godtar ikke at det bestemmes næringsforbud på «bakrommet» etter at ei næring har fått klarsignal il videre bærekraftig utvikling. Vi krever at dyrevelferdsprogrammet for pelsdyr gjennomføres. Næringsforbud er så alvorlig at vi krever en nøytral utredning og påfølgende stortingsmelding med avstemming i Stortinget.

Hele uttalelsen Næringsforbud bestemt på bakrommet - Nei takk! kan du lese her.

 Matjord for framtida

Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag krever at vern av matjord settes på dagsorden av nye Trøndelag Fylkeskommune. Politikerne i Trøndelag regionalt og Norge nasjonalt må legge sterke føringer som hindrer nedbygging av dyrka mark, for å sikre fremtidig matproduksjon. Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag forventer at det iverksettes tiltak som ivaretar matjorda på en mye bedre måte i framtidige utbyggingsplaner, og at det ikke bygges ned mer enn 650 dekar årlig i fylket.

Hele uttalelsen Matjord for framtida kan du lese her

Nils Asle Dolmseth fra styret i Norges Bondelag sa også at Norges Bondelag er ingenting uten sine fylkeslag og lokallag. Det er viktig med poltisk trykk nedenfra gjennom systematisk politisk kontakt- og påvirkningsarbeid. Norges Bondelag er nøytral politisk og forholder seg til enhver regjering og konstellasjon vi til enhver tid har. Men det er legitmt å ha egne meninger. Nils Asle var innom årets jordbruksforhandlinger der vi står foran en situasjon med overproduksjon på flere områder. Vi trenger postitive virkemidler, forutsigbarhet og høyest mulig sjølforsyningsgrad på mat og fôr. Vi må balansere økonomien i kornproduksjonen og husdyrproduksjonen var hans råd til årsmøtet. Internasjonal handelspolitikk, organisasjonsprosess og god dyrevelferd dro han også fram. - Vi har ambisjoner for bærekraftig mat! Vi har som mål å ha et fotavtrykk som er til det beste for samfunnet. Vi er langsiktige, har vært langsiktige og skal fortsatt være langsiktige.

Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag etter valget på årsmøtet. Fra venstre: Knut Johan Singstad (nestleder), Anna Neergaard Rathe (styremedlem), Eli Birgitte Singstad (nyvalgt styremedlem), Kari Åker (gjenvalgt fylkesleder), Julie Gunnerød (STBU) og Frank Røym (gjenvalgt styremedlem). Nyvalgt 1. vara, Halvor Braa, var ikke med på årsmøtet.

Malvik Bondelag ble kåret til Årets Lokallag i Sør-Trøndelag Bondelag. Paul Vikhammer og Arve Ørsjødal representerte laget.

Lokallagsleder i Rissa Bondelag, Petter Harald Kimo, har nettopp vært med reisefølget som dro til Malawi, og årsmøtet fikk et detaljert reisebrev derfra.

Lill Harriet Sandaune fra Fremskrittspartiet og Randi Dille fra Senterpartiet kom og deltok på årsmøtet. Begge holdt hilsningstaler.

Lars Ole Bjørnbeth fra Trøndelag Pelsdyralslag takket for støtten til pelsdyrnæringa etter regjeringserklæringa som sier styrt avvikling av næringa.