Saksliste for årsmøte i Idd bondelag

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av referent og to til å undertegne protokollen

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Innkomne saker

             Sammenslåing av Berg og Idd Bondelag.

Behandlingen bygger på de to siste års årsmøtevedtak og notat fra arbeidsgruppe som har forberedt saken for årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes skriftlig til styret v/ leder innen 16/10.

Alle sakspapirene til årsmøtet kan du lese her

Saksliste for stiftelsesmøte for felles bondelag i Halden

1. Åpning

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent og to til å undertegne protokollen

4. Fastsetting av lagets navn

             Forslag til vedtak:

            A) Halden Bondelag

B) Berg og Idd Bondelag

5. Fastsetting av vedtekter

Forslag til vedtak:

Laget har ikke egne vedtekter, men følger de til enhver tid gjeldene vedtekter for Norges Bondelag som omtaler lokallag.

6. Arbeidsplan

7. Støtte til 4H klubbene

8. Valg og godtgjøringer

Alle sakspapirene til stiftelsesmøtet kan du lese her

Husk påmelding til sms (994 27 805) eller epost (jarjomhe@online.no) innen 18.oktober!