Saksliste for årsmøte i Berg Bondelag

 1. Åpning ved leder
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen
 4. Årsmelding ved sekretær
 5. Regnskap ved kasserer
 6. Innkomne saker
  • Sammenslåing av Berg og Idd Bondelag. Behandlingen bygger på siste års årsmøtevedtak og notat fra arbeidsgruppe som har forberedt saken for årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes skriftlig til styret v/leder innen 16. oktober.

Alle sakspapirer til årsmøtet kan du lese her

Saksliste for stiftelsesmøte for felles bondelag i Halden

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent og to til å undertegne protokollen
 4. Fastsetting av lagets navn. - Forslag til vedtak:
  • Halden Bondelag
  • Berg og Idd Bondelag
 5. Fastsetting av vedtekter. - Forslag til vedtak: 
  • Laget har ikke egne vedtekter, men følger de til enhver tid gjeldende vedtekter for Norges Bondelag som omtaler lokallag
 6. Arbeidsplan
 7. Støtte til 4H klubbene
 8. Valg og godtgjøringer

Alle sakspapirene til stiftelsesmøtet kan du lese her

Etter møtet samles vi til middag. Det serveres gryterett med tilbehør. Hver enkelt betaler selv for ønsket drikke utover vann, kroa har alle rettigheter. 

Husk påmelding til sms (994 27 805) eller epost (jarjomhe@online.no) innen 18. oktober!