Smittevern
Vi følger smittevernreglene fra FHI.
Har du symptomer på luftveisinfeksjon kan du ikke møte.
Dersom lokal smittesituasjon kan gjøre at årsmøtet må endres.
Vi vil da varsle dette på SMS.

Ellen Evenrød fra Østfold Bondelag deltar med orientering om aktuelle saker.

Kari og Vibeke fra Landbrukskontoret kommer. De vil blant annet orientere oss om de nye miljøkrava og drågkarta.

Bevertning (Pizza og kringle).

 

Sakliste

1. Åpning ved leder.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen.

Møteleder overtar

4. Årsmelding ved leder.

5. Regnskap ved kasserer.

6. Arbeidsplan for kommende arbeidsår.

7. Innkomne saker.

8. Valg i henhold til lovene:

-Leder (for 1 år)

-3 Styremedlemmer (for 2 år)

-2 Varamedlemmer i nummerorden (for 1 år)

-2 Revisorer med varamedlemmer

-3 Utsendinger til Østfold Bondelags årsmøte med varamedlemmer

-1 Medlem til valgkomitèen

-Møteleder til neste årsmøte

-Godtgjørelse til de tillitsvalgte for inneværende år

Saker som ønskes behandlet under sak 7 på sakslisten må sendes skriftlig til styret ved leder senest 8 dager før årsmøtet.

Ta med sakspapirene til møtet.

VELKOMMEN!

Mvh styret i Berg Bondelag