Saksliste:

1. Åpning ved leder.

  • Godkjenning av innkalling og saksliste.
  • Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokollen.

Møteleder overtar,

2. Årsmelding ved leder.

3. Regnskap ved kasserer.

4. Arbeidsplan for kommende arbeidsår.

5, lnnkomne saker.

6. Valg:

  • Leder
  • 3 Styremedlemmer
  • 2 Varamedlemmer
  • 2 Revisorer med varamedlemmer
  • 3 Utsendinger til Østfold Bondelags årsmøte med varamedlemmer
  • 1 medlem tilvalgkomiteen
  • Møteleder til neste årsmøte
  • Godtgjørelse til de tillitsvalgte for inneværende år

Saker som ønskes behandlet under sak 5 må sendes skriftlig til styret v/ leder senest 8 dager før årsmøtet.

Bevertning. Ta med sakspapirer til møtet.