Skatt og avgift

Innspill til Skatteutvalget - fra Norges Bondelag

Regjeringen Solberg nedsatte et skatteutvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Bondelaget er representert i referansegruppa, og her følger vårt første innspill til utvalget.

Merverdiavgiftskompensasjon - uttalelse om dokumentasjonskrav

Finansdepartementet har gitt en uttalelse om hvordan man kan oppfylle dokumentasjonskravene etter merverdiavgiftsloven, i lys av kravene etter GDPR.

Jordbruksfradrag for opphørt pelsdyrnæring

Bondelaget har mottatt bekreftende svar fra Skattedirektoratet på spørsmålet om pelsdyrbønder som - etter opphør av næringen - kan kreve jordbruksfradrag i inntekt fra salg av skinn i etterfølgende år.

Erstatning for pelsdyrhold

Stortingsflertallet gikk imot regjeringens forslag om skattlegging av erstatninger som utbetales ved forbud mot pelsdyrhold. Det er nå vedtatt fullt skattefritak for erstatninger som er utbetalt i henhold til lov om forbud mot hold av pelsdyr § 3.

Skattefritaket for salg av alminnelig gårdsbruk gjelder også arveberettiget samboer

Personkretsen for skattefritt salg av alminnelig gårdsbruk etter skatteloven § 9-13, ble fra 1. januar 2021 utvidet til også å gjelde arveberettiget samboer. Personkretsutvidelsen er omtalt i Skatte-ABC 2021/22 som ble publisert kort tid før jul.

Bokføring av gjerdeløs beiteteknologi

Flere erstatter tradisjonelle fysiske gjerder med gjerdefri beiteteknologi. En enklere og mer fleksibel løsning for inndeling av skifter og styring av dyr, men hvordan håndteres investeringen i regnskapet? Det skal vi ta for oss i denne artikkelen.

Tidfesting av gevinst ved salg av melkekvoter

I fagartikkel av 28. januar 2015 har advokat Anders Bjørnsen redegjort for tidfestingsreglene ved salg/kjøp av melkekvoter. Artikkelen er publisert på ekstranettet. Grunnet mange spørsmål rundt tidfesting i år, ba vi om Skattedirektoratets syn på saken. Svaret av 26. mars 2021 stadfester Bondelagets oppfatning. Les begge uttalelsene i denne artikkelen.

Pelsdyr og skatt - opphør av driftsgren

Skattedirektoratet er av den oppfatning at gevinst ved salg av pelsdyrbestanden ved opphør av driftsgren kan føres på gevinst- og tapskonto etter reglene i skatteloven § 14-44 sjette ledd. Forutsetningen er at den skattepliktige fortsetter med annen jordbruksdrift knyttet til gården der pelsdyrdriften fant sted.

Våre samarbeidspartnere