Flere har henvendt seg til oss i Bondelaget etter å ha investert i klaver og utstyr til gjerdeløs beiteteknologi, bl.a. Nofence som er en norsk oppfinnelse som har endret måten å holde beitedyr på et avgrenset beiteområde. Fysiske gjerder har en lang tradisjon og bokføring er kjent praksis, men Nofence, som omtales som den største revolusjonen innen landbruksteknologi siden traktoren kom, byr på noen nye utfordringer innen bokføring. Den nye teknologien har så langt ikke fått noen egen omtale i rettskilder som Skatte-ABC. Da annet ikke er beskrevet, vil de ordinære reglene komme til anvendelse.

Tradisjonelle fysiske gjerder er ansett for å være varige driftsmidler med et vedlikeholdsbehov. Der det investeres i tradisjonelle gjerder med en anskaffelseskostnad på kr. 15 000 eller mer og som er ment for å ha en levetid på minst tre år, vil disse jf. skatteloven § 14-40 være aktiveringspliktige som driftsmiddel i næring. Førstegangsinvestering og seinere påkostning aktiveres i saldogruppe H. Vedlikehold og reparasjoner av gjerdene vil kunne kostnadsføres direkte på konto 6604.2 Vedlikehold av gjerder i Duett.

Den digitale beiteteknologien vil for de fleste dreie seg om en betydelig investering. Etter vår mening må dette også ses på som et betydelig driftsmiddel, og de alminnelige reglene om aktivering vil komme til anvendelse. For teknologiske løsninger som Nofence, vil saldogruppe D være en mer riktig saldogruppe å aktivere driftsmidlene i for avskrivning. Det vil også bli aktivering i samme saldogruppe dersom en kjøper til flere klaver seinere. Dersom en bytter ut defekte klaver, batterier og liknende, vil dette regnes som vedlikehold og kan kostnadsføres direkte på f.eks. konto 6620.2 Vedlikehold av utstyr. Ved seinere oppgradering i klaver med ny teknologi, må det gjøres en vurdering av om nye klaver vil kunne kostnadsføres i sin helhet eller om innkjøpet vil føre til en standardheving med f.eks. nye funksjoner i klaven. Standardhevingen må da aktiveres mens den delen av kostnaden som anses å være vedlikehold kan kostnadsføres direkte i anskaffelsesåret. Årlige programkostnader som knytter seg til den digitale gjerdeløsningen vil være fradragsberettiget med aktuell konto 6653.2 Programvare, årlig vedlikehold.

Mobilabonnement med datakort benyttes for kommunikasjon med gjerdebjellene. I slike tilfeller vil hele abonnementskostnaden være fradragsberettiget skattemessig dersom abonnementet utelukkende brukes i virksomhet. Det vil ikke være omfattet av tilbakeføring for privat bruk jf. FSFIN § 5-11-10. Avgiftsmessig trengs ingen forholdsmessig fordeling av avgiftsfradraget så lenge abonnementet utelukkende benyttes i avgiftspliktig virksomhet.

Ved leasing av klavene og annet nødvendig utstyr må det gjøres en vurdering av om leasingavtalen er operasjonell eller finansiell. Aktiveringsplikt og fradragsrett vil avhenge av avtalens innhold og hvem som anses som skattemessig eier av driftsmiddelet. Mer om vurdering av leasing og skattemessig håndtering av operasjonell og finansiell leasing finner en i vårt manus om leasing, tilgjengelig for våre samarbeidende regnskapskontor.