Skatt og avgift

Innspill til Skatteutvalget - fra Norges Bondelag

Regjeringen Solberg nedsatte et skatteutvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Bondelaget er representert i referansegruppa, og her følger vårt første innspill til utvalget.

Merverdiavgiftskompensasjon - uttalelse om dokumentasjonskrav

Finansdepartementet har gitt en uttalelse om hvordan man kan oppfylle dokumentasjonskravene etter merverdiavgiftsloven, i lys av kravene etter GDPR.

Jordbruksfradrag for opphørt pelsdyrnæring

Bondelaget har mottatt bekreftende svar fra Skattedirektoratet på spørsmålet om pelsdyrbønder som - etter opphør av næringen - kan kreve jordbruksfradrag i inntekt fra salg av skinn i etterfølgende år.

Våre samarbeidspartnere