Skattefritaket
Under stortingsbehandlingen av Revidert nasjonalbudsjett og endringer i lov om forbud mot pelsdyrhold, har flertallet (Ap, FrP, SP, SV, MDG og Rødt) gått inn for fullt skattefritak for erstatningsutbetalinger (se Innst 599 L (2020-2021) kap. 10). 


Skatteloven § 9-3 nytt åttende ledd lyder:


Gevinst ved erstatning etter lov om forbud mot hold av pelsdyr § 3, er fritatt for skatteplikt. Gevinst ved erstatning etter første punktum for selskap med deltakerfastsetting, er ikke skattepliktig for deltaker ved utdeling etter § 10-42.


Regjeringen foreslo å innføre betinget skattefritak, men etter innspill fra næringa endte stortingsflertallet med å gi fullt skattefritak. Det er erstatninger som er / vil bli utbetalt iht. lov om forbud mot hold av pelsdyr § 3 som blir skattefrie. Også kompensasjon som er utbetalt i 2019 og 2020 vil bli skattefrie etter Finanskomiteens behandling. Les komiteens innstilling her.


Erstatningen skal i første omgang brukes til å skrive ned verdiene på pelsdyranlegg, maskiner og annet utstyr i pelsdyrproduksjonen til kr 0. Resterende erstatning mener vi skal føres som en skattefri inntekt og da som verdiregulering over egenkapitalkonto, eksempelvis konto 2054.1 Skattefrie inntekter i Duett. En slik praksis underbygges av at det er gevinsten og ikke erstatningen som er gjort skattefri – se ordlyden i lovteksten. Det forhold at skattefritaket er plassert i § 9-3 i skatteloven underbygger også at dette må være korrekt tolkning.


For de som driver pelsdyroppdrett i selskap med deltakerfastsetting gjelder skattefritaket både for selskapet og for deltakerne ved uttak av gevinsten fra selskapet. For pelsdyrhold i AS slipper selskapet skatt på gevinsten, mens det er ordinær skatteplikt på utbytte fra aksjeselskapet.

Statsstøtteregelverket
Regjeringen har varslet at erstatningsutbetalingene (herunder skattefritaket) kan bli rammet av regelverket om ulovlig statsstøtte etter EØS-avtalen. Kompensasjonsordningen er nærmere beskrevet i Prop. 122 L (2020-2021). Hvis kompensasjonsordningen blir vurdert å innebære statsstøtte etter EØS-avtalen, vil vi komme tilbake til hvordan dette i så fall vil påvirke inntektsføringen. 

Bokføring av kompensasjon
Utbetalt kompensasjon skal i utgangspunktet gå til nedskriving av driftsmidler som realiseres som følge av opphør av pelsdyrnæringen. Gevinsten ved realisasjonen, altså den overskytende kompensasjonen, vil være skattfri inntekt. Dersom kompensasjonen dekker realiserte aktiva, skal disse driftsmidlenes saldi stå i kr 0 og kan ikke videre avskrives. Kompensasjonen som utbetales skal også dekke realisasjonskostnader, både innleid og egeninnsats i forbindelse med riving. Vi mener det vil være riktig å føre innleide tjenester ved riving over de respektive driftsmidlenes saldo slik at også pådratte rivningskostnader inngår i gevinstberegningen ved realisasjon. Egeninnsats vil vi mene det er riktig å føre som en egenkapitalkorreksjon, eksempelvis konto 2054.1 i Duett. Vi vil oppfordre til teksting ved bokføring og god dokumentasjon av de beregnede realisasjonsgevinstene og den skattefrie inntekten. Ved kompensasjon av egeninnsats mener vi denne bør synliggjøres ved en egen bilagslinje.

Vi har satt opp tre forskjellige bokføringseksempler. I eksemplene er det et bygg med en inngangsverdi på kr. 200 000, det er i alle eksemplene realisasjonskostnader på kr. 300 000. Utbetalt kompensasjon er på kr. 2 000 000. Bokføringseksemplene er kun veiledende.

 

Egeninnsats i forbindelse med realisasjon

Bilagsart

Debetkonto

Mva

Kreditkonto

Mva

Beløp

Kommentar

1

Bankkonto

 

 

 

2 000 000

Utbetalt kompensasjon ved opphør av pelsdyrhold

1

 

 

1100.5

 

200 000

Realisasjon av husdyrbygg

1

 

 

2054.1

 

1 500 000

Skatterfri gevinst ved realisasjon av husdyrbygg

1

 

 

2054.1

 

300 000

Kompensasjon for egeninnsats ved riving av husdyrbygg

 

Innleid tjeneste i forbindelse med realisasjon

Bilagsart

Debetkonto

Mva

Kreditkonto

Mva

Beløp

Kommentar

1

1100.5

 

Leverandør-reskontro

 

300 000

Innleide tjenester ved riving av husdyrbygg

1

Bankkonto

 

 

 

2 000 000

Utbetalt kompensasjon ved opphør av pelsdyrhold

1

 

 

1100.5

 

500 000

Utbetalt kompensasjon for opphør av pelsdyrhold

1

 

 

2054.1

 

1 500 000

Skatterfri gevinst ved realisasjon av husdyrbygg

 

Kombinasjon av innleid tjeneste og egeninnsats i forbindelse med realisasjon

Bilagsart

Debetkonto

Mva

Kreditkonto

Mva

Beløp

Kommentar

1

1100.5

 

Leverandør-reskontro

 

150 000

Innleide tjenester ved riving av husdyrbygg

1

Bankkonto

 

 

 

2 000 000

Utbetalt kompensasjon ved opphør av pelsdyrhold

1

 

 

1100.5

 

350 000

Realisasjon av husdyrbygg

1

 

 

2054.1

 

1 500 000

Skatterfri gevinst ved realisasjon av husdyrbygg

1

 

 

2054.1

 

150 000

Kompensasjon for egeninnsats ved riving av husdyrbygg