De aller fleste pelsdyrbønder har allerede avsluttet virksomheten sin selv om det først er i 2025 at forbudet mot hold av pelsdyr inntrer. Dette skyldes bl.a. at det er vanskeligheter med å få tak i fór til dyra. 

Pelsdyrbønder har rett til jordbruksfradrag, jf. skatteloven § 8-1 femte ledd. Spørsmålet er om pelsdyrbønder som ikke lenger er "produsenter", kan kreve jordbruksfradrag i inntekt fra salg av skinn, etter opphør. Skattedirektoratet konkluderer i brev til Bondelaget 1. oktober 2021 med at fradragsretten er i behold, med mindre virksomheten er overdratt til andre.

Skattedirektoratet begrunner dette slik:

"For å få rett til jordbruksfradraget må visse vilkår være oppfylt for både
skattesubjektet og den virksomheten som drives jf. skatteloven § 8-1
femte ledd jf. FSFIN § 8-1-11.

Jordbruksfradrag kan for det første bare kreves av bruker som har bodd
på og drevet jordbruksvirksomhet på driftsenheten over halvparten av
inntektsåret jf. sktl. § 8-1 femte ledd fjerde punktum. Det er videre en
forutsetning at virksomheten går ut på produksjon av egne produkter.
Dette følger av at det er «produsenten» som har rett til
jordbruksfradrag, jf. skatteloven § 8-1 femte ledd første punktum. 

Forutsatt at bokravet er oppfylt, er det avgjørende spørsmålet om
jordbruksvirksomheten anses opphørt. Dersom virksomheten består, vil
også kravet til «produsenten» være oppfylt.

En virksomhet anses ikke som opphørt mens den er under avvikling. Det
må aksepteres en rimelig avviklingsperiode og det må vurderes konkret
om den aktiviteten som fortsetter etter at virksomheten er besluttet
avviklet, er et ledd i avviklingsprosessen, eller om den tidligere
virksomheten skal anses avviklet og en annen virksomhet/aktivitet er
satt i gang, jf. Skatte-ABC 2021 emnet Virksomhet - opphør av
virksomhet pkt. 2.6.

Etter rettspraksis må likevel aktiviteten også i avviklingsfasen være av et
visst omfang. I dom referert i Rt. 2006/1649 slutter Høyesterett seg til
lagmannsrettens dom 27. januar 2003(Utv. 2003/299). Lagmannsretten
la til grunn at det måtte stilles beskjedne krav til aktivitet for å anse en
næring opprettholdt og at det måtte legges til grunn en romslig
avviklingsperiode. Ifølge Aarbakke, Skatt på inntekt, 4. utgave (1990)
side 133 må disposisjonene som bedømmes være ledd i virksomheten
som har vært drevet tidligere.

Skattedirektoratet legger til grunn at aktiviteten i forbindelse med salg
av pelsdyrskinn ikke er særlig omfattende. Direktoratet legger likevel
vekt på at aktiviteten er et naturlig ledd i den tidligere
oppdrettsvirksomheten.

Etter en konkret helhetsvurdering er Skattedirektoratet kommet til at
inntekt fra salg av skinn ett eller flere år etter at produksjonen av er
avsluttet kan gå inn grunnlaget for jordbruksfradraget. Det er en
forutsetning at virksomheten ikke er overdratt til andre."