Hun har hendene fulle med både ledervervet, 180 vinterfôra sau og lamminger og tre ungdommer i huset. Kristina har vært gårdbruker siden hun var 20 år, da hun overtok bruket etter foreldrene sine.

Hva er det mest positive med jordbruket i fylket?

- Det er mangfoldet i fylket vårt. Vi har alt fra de flotteste grønnsaksområdene på Toten til vakre fjellbygder i Valdres og Nord-Gudbrandsdalen.

Hva er den største utfordringen i næringen?

- Vi har en høy andel små bruk som ligger spredt. Landbrukspolitikken de siste årene har favorisert store bruk, og vi merker at mange av de små sliter. I de beste jordbruksområdene er det mange som vil drive, men i de mer marginale
områdene er det vanskeligere å få til aktiv drift etter generasjonsskifter.

Har du et godt råd til politikerne i fylket?

- Jeg håper de vil fortsette å arbeide for at vi her i Innlandet etablerer oss som hovedsetet for bioøkonomien og det grønne skiftet i Norge. Vi har alle forutsetninger, med et levende landbruk, en variert næringsmiddelindustri, og ikke
minst sterke forsknings- og utviklingsmiljøer. Men vi trenger at politikerne ser verdien av arbeidet som gjøres, og at de
fortsetter å styrke kompetansemiljøene vi har.