Gjennom å bruke jorda til produksjon av mat og tjenester skaper norske bønder store verdier i alle fylker og nesten alle kommuner i Norge. Landbruket omsetter for 164 milliarder i året og 41 000 personer er direkte sysselsatt i næringen. De økonomiske verdiene gir skatteinntekter for kommunen og gir gjennom dette grunnlag for annen næringsvirksomhet i lokalsamfunnene. At jorda rundt om landet blir brukt er avgjørende for det norske kulturlandskapet, og sammen med lokal matproduksjon er dette utgangspunktet for en stadig økende andel turisme til Norge. I tillegg er bønder viktige menneskelige ressurser i sine lokalsamfunn, både til hverdags og ved store hendelser som brann, flom eller ras. 

Ved å klikke i menyen til høyre kan du lese eksempler på hvordan landbruket skaper verdier i de ulike fylkene rundt om i landet. Du kan også få en oversikt over verdien av solgte landbruksvarer i alle landets kommuner i 2018. I tillegg kan du lese mer om hvordan bøndene vurderer lønnsomheten og framtidsutsiktene på egen gård. I tillegg presenterer vi korte intervjuer med våre fylkesledere hvor de forteller om utfordringer og forventninger til politikerne etter kommune- og fylkestingsvalget.