Innspillene fra lokallaga viktig

Fylkesleder Håkon Haug Laa innledet på begge møtene og var innom flere temaer. Det var alt fra ståa i landbruket til prisnedskrivning, og gul boks i WTO-avtalen.

Haug Laa starter med å informere om gangen i jordbruksforhandlingene, hvor lokallaga også har en viktig rolle.

Vi leser alt vi får inn av innspill, og er veldig glad for innspillene dere kommer med, Fylkessleder Håkon Haug Laa.

Haug Laa orienterte om tallgrunnlag og opptrappingsplan og pekte på de nødvendige politiske avklaringene som må gjøres. De enkelte produksjonene var også tema, med mange gode spørsmål underveis.

 – Investeringsvirkemidlene ble endret ved fjorårets oppgjør slik at støtteandelen nå har en øvre grense på 50%, det var viktig påpekte Haug Laa.

Klima-arbeid i landbruket var også et viktig tema hvor fylkesleder var innom både RMP, problematikken rundt Oslofjorden, ny gjødselvareforskrift og helhetlig plan for bærerkraftig bruk av nitrogen i jordbruket.

Prisnedskrivningstilskudd var et tema som engasjerte forsamlingen i Vikersund, og mange i salen ga utrykk for at det er viktig å beholde prisnedskrivningstilskuddet.

 - Jeg er glad for stort engasjement på møtene, sier fylkesleder Håkon Haug Laa.

Det internasjonale bakteppet

Christian Anton Smedshaug fra Agri Analyse holdt en svært interessant innledning både på Gol og i Vikersund. - Mitt første møte med deg var når jeg var student, og jeg noterte flittig i pensumboka «Kan jordbruket fø verden» kunne nestleder, Eirin Trintrud, fortelle da hun introduserte Smedshaug på Gol.

- En må være helt sikker på at ting blir bedre før man endrer et system, det er et viktig prinsipp når en vil endre ting, fastslo Smedshaug.

Smedshaug ledet oss gjennom mange av de store spørsmålene med det internasjonale bakteppet med krig og klimautfordringer. Situasjonen i det internasjonale markedet ble belyst med hveteprisen som utgangspunkt.
- Kornproduksjon i verden går i dag bra, og presisjonsjordbruket i radkulturene vil fortsette å øke produktiviteten, sa Smedshaug.

Fra krevende til bedre tider?

Smedshaug gikk igjennom de krevende tidende vi har vært igjennom med høy prisvekst på innsatsfaktorene, dårlige avlinger i 2023, høye byggekostnader, etterslep på støtte med mer. – Men jeg tror det er muligheter framover med blant annet mulig fallende prisvekst, et jordbruksoppgjør som slår inn fra februar i år, en opptrappingsplan på gang og forhåpentlig et bedre avlingsår, påpekte Smedshaug.

Risikoavlastning for matprodusenten

Smedshaug trakk fram risikoavlastning som et viktig tema, og at dette kanskje er viktigere enn avkastning på egenkapitalen. -Det er viktig å avlaste risiko for matprodusenten. Her er eksempelvis gode ordninger for naturskade og ordningen med tilskudd ved produksjonssvikt svært viktig. Også ordninger som rentestøtte både for gamle og nye investeringer og investeringstilskudd er viktig fastslo Smedshaug.

 

Fikk du ikke med deg regionmøtene? Bli med på regionmøte mandag 29.januar på Teams! Vi får innledning fra Konrad Konshaug fra Norges Bondelag. Bli med ved å registrere din e-post HER.