Et nødvendig krav

Av Sissel Waaler,
  • Tips en venn om denne siden

I dag leverte landbruksnæringa sitt krav til Staten. Kravet har en ramme på kr. 2,2 mrd. Herunder legges det opp til at landbruket skal beholde effektiviseringsgevinsten på ca. kr. 0,5 mrd. Inntektsøkning er en nødvendig forutsetning for å produsere mer mat – slik Stortinget har bedt oss om. Men hvem vil være bonde i Norge når de fleste i landbruket tjener under kr. 300 000 per årsverk?

Stortinget ønsker at vi skal øke matproduksjonen med 1 % i året. Dette målet innebærer ikke mer enn å opprettholde selvforsyningsgraden i en sterkt økende befolkning. Uten økt inntekt i landbruksnæringen vil matprodusentene ikke se seg tjent med å fortsette norsk produksjon. I så fall må det kompenseres med økt import fra land som selv har sterk befolkningsvekst. Problemet er at mange land som i dag er nettoeksportører av mat, i relativt nær fremtid vil bli importører. Det blir altså stadig mindre mat ledig på verdensmarkedet. Dersom vi gjør oss mer avhengig av import, vil det altså være forbrukeren og det norske samfunnet som blir den største taperen. Samtidig er det ikke bare bøndenes fremtid som står på spill ved jordbruksoppgjøret. Norsk matproduksjon sikrer 100 000 arbeidsplasser i landbruk og industri. Bønder i hele Buskerud tar vare på fylket slik det er, med bosetting, levende bygder, arbeidsplasser og vakre kulturlandskap.

Bønder i Buskerud står på hver dag hele året for å produsere norsk mat. Dette kan ikke gjøres på dugnad. Vi er glade i jobben vår og har ingen illusjoner om at inntekt noen gang skal være den viktigste drivkraften for å bli bonde. Det må bare ikke være den viktigste grunnen til ikke å bli det.

Våren er ei tid hvor bonden investerer i årets avling, likeledes må Regjeringen investere i norske bønder for å sikre at Norge får en stor nok avling til å fø hele folket.

Fylkeslederen og hennes medlemmer venter spent på statens tilbud som er ventet å komme 7. mai. Nylig har Stortinget vedtatt en stortingsmelding ”Velkommen til bords” hvor politikerne har høye ambisjoner om økt norsk matproduksjon og hvor det blir slått fast at inntekt er en forutsetning for å nå dette målet. 

Det er tydelige, håndfaste løfter fra regjeringen som skal innfris. Tilbudet fra Staten i årets jordbruksforhandlinger forventes å være i tråd med egne målsettinger. Vi er klare til å aksjonere på vegne av egen næring og den norske forbrukers rett til god, trygg og norsk mat, sier Torunn Hovde.

Fylkesleder i Buskerud Bondelag Torunn Hovde 481 10 914

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Med mat i fokus

Det skjer stadig positive ting rundt omkring i fylket vårt. Bygdekvinnelaget i Nore og Uvdal lager mat til elvene på Uvdal skole og Nore og Uvdal Bondelag assisterer med servering. – Dette er et veldig positivt tiltak som vi støtter opp om, sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Johan Høglund.

Større ramme og bedre fordeling

-Buskerud er et mangfoldig fylke med mange forskjellige produksjoner fra fjord til fjell, som et Norge i miniatyr. Vi sørger for mat, arbeidsplasser og åpne landskap. Om vi fortsatt skal ha aktive bruk over hele fylket vårt, må bonden også få ei lønn å leve av, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. – Jordbruket har nå gitt beskjed om at vi starter forhandlingene med Staten, og vi forventer at resultatet av forhandlingene gir mulighet til fortsatt å ha et mangfold av bruk i hele Buskerud. Da må ramma økes og fordelingen bli bedre understreker fylkesleder Hoen.

Villfisksamlinga 2018

Villfisksamlinga 25.-26.mai Ål i Hallingdal. Hovedtema i år er forbetring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø som hovedtema. Grunna gode støttespelarar er arrangementa gratis!

Et krav om matproduksjon i hele Norge

-Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Vi har overlevert vårt krav til årets jordbruksoppgjør til staten i dag. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Søndre Gjerpen Gård

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Våre samarbeidspartnere