Hei. Jeg heter Karina Sevaldsen-Bekkavik, er 38 år og kommer fra Bindal. Jeg og min mann, Arnstein, kjøpte gården i Holtå 2015. Vi begynte da planleggings fasen for å bygge om melkefjøset fra 70 tallet til sauebruk. I september 2016 kunne vi slippe dyra våre inn i "ny fjøs ".  Vi bygde også om plansilo til husdyr rom. I begge avdelingene bruker vi islandshekker. Foret blir blåst inn ved hjelp av en halmblåser. I fjøset har vi også satt inn kraftfôr stasjoner. Mengde kraftfôr blir regulert via pc. På sikt skal vi også få slike stasjoner i plansilo. 

Endelig ferdig med fjøs.

Har i dag 160 vinterfora sau og det er i hovedsak NKS, men har også blandet inn Dorper. Vi erfarer at disse har lettere lamminger enn ren NKS og lammene er veldig kvikke. Siden vi har bolig ca 9 km unna gården bor vi på egen hybel i fjøset i mai da lamminga pågår. Våre 2 barn på 6 (Othelie)og 7 (Torstein) år er ivrige hjelpere.

Othelie og marsvinet. Torstei og pappa Arnstein parterer saueslakt.

Flokken blir sluppet på utmarksbeite i juni og fra midten av september og ut oktober driver vi sanking av dyr i fjellet. Her får vi heldigvis mye hjelp av familie og venner. Dyra blir da ført hjem til gården der de blir registrert, sortert og veiet. Lam som er tunge nok går til slakt, mens andre går videre i avl. Vi driver også med nisje salg av sau og lam, samt salg av skinn. Hjemme på småbruket har vi hund, katt, kaniner, marsvin, minigriser, høner og ei gås.
Vi har også hvert år tatt imot besøk av barnehage og småskole i lamminga. Da får barna komme å se på lammene og alt som er på gården. Er de riktig heldige får de kanskje se ei lamming også. Så serverer vi
mat og drikke. 

Sau på innmarksbeite.

Hilsen fra Karina Sevaldsen-Bekkavik
Bekkavik Gård

Bindal kommune 2018:
1 426 innbyggere
1 192 km
² totalt areal
10 km
² jordbruksareal i drift
189 km² produktivt skogsareal

322 landbrukseiendommer
37 jordbruksforetak
10 153 m
³
avvirkning, tømmer
63 antall sysselsetning i primærnæring, jordbruk, skogbruk og fiskeri
Verdiskapning som bruttoprodukt og sysselsetning 2018:
19,7 mill. kr. Bruttoprodukt jordbruk
44,6 årsverk a 1845 timer, jordbruk
Produksjoner 2018:
Planteproduksjon 0,01 mill. kr.
Melk 12,6 mill. kr.
Svin 2,1 mill. kr.
Ammeku 2,1 mill. kr.
Sau 2,9 mill. kr.

Vi har også et utvalg av skinn som vi selger på gården.