Prosjekt Utmark

  • Tips en venn om denne siden

Nordland Bondelag, Nordland Skogeierforening og Nordland Bonde- og Småbrukarlag opprettet i 1996 Prosjekt Utmark, og er fremdeles prosjekteiere.

Hovedmålene til Prosjekt Utmark i prosjektperioden har vært bl.a:

·        Styrke den lokale vilt- og fiskeforvaltningen slik at den nasjonale
         målsettingen om lokal,  driftsplanbasert forvaltning  i 
         størst mulig grad kan oppfylles i Nordland.

·        Bidra til en forbedret og stammerettet forvaltningen av hjortevilt i

·        Nordland gjennom utarbeidelse av bestandsplaner.

·        Bidra ved utarbeidelse av driftsplaner for anadrome vassdrag.

·        Bidra ved utarbeidelse av driftsplaner for småvilt.

·        Bidra ved etablering av grunneierlag/utmarkslag, spesielt ved 
         utarbeidelse av drifts-/bestandsplaner.

Forøvrig vil Prosjekt Utmark jobbe mot de nasjonale målsettinger om å integrere flere saksfelt og arter i samme drifts-/forvaltningsplan, bidra til organisering av samarbeidsorganer mellom rettighetshavere og mellom rettighetshavere og andre aktører lokalt og regionalt, bidra til økt kvalitet på det biologiske beslutningsgrunnlaget for hjorteviltforvaltningen og samarbeide med offentlige aktører.

For å nå de beskrevne målsettinger vil Prosjekt Utmark være disponibel for rettighetshavere som ønsker veiledning vedrørende utvikling av bestands-/driftsplaner for fisk- og viltressursene. Prosjekt Utmark kan i planprosessen bistå ved å orientere om planprosess, oversende planeksempler, systematisere bestandsdata, gi tilbakemelding på planutkast osv.  Prosjekt Utmark kan også engasjeres som sekretær for rettighetshavernes forvaltningsorgan og utarbeide planer i samarbeid med et planutvalg.

Prosjekt Utmark har tidligere bistått rettighetshavere med organisering av grunneier-/utmarkslag, driftsplanlegging i vassdrag, bestandsplanlegging for hjortevilt og næringsutvikling. Dette arbeidet vil i den kommende treårsperioden videreføres.

Prosjekt Utmark vil også være tilgjengelig for rettighetshaver med andre utmarksrelaterte utfordringer eksempelvis i forbindelse med kurs, innlandsfiskeforvaltning, organisering, bestandspleie/habitattiltak, tilskuddssøknader, kartlegging m.m.

Siden andre halvdel av 90-tallet har det pågått en nasjonal omlegging i forvaltningen av vilt- og fiskeressursene. Den langsiktige målsettingen var at innen 2006 skulle den praktiske forvaltningen være basert på driftsplaner utarbeidet av rettighetshavere.

Fra 1997-2000, og fra 2001-2004 var prosjektet et delprosjekt i de nasjonale satsingene «Lokal forvaltning og driftsplanlegging av vilt- og fiskeressursene» og «Næringsutvikling og driftsplanlegging i utmark» i regi av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund. Prosjekt Utmark er nå etablert som en fast tjeneste med Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag og Nordland Utmarkslag som eiere.

Kontaktinformasjon

Utmarkskonsulent/rådgiver
Geir-Johnny Monsen
Mobil: 92 48 57 41

E-post: geir-johnny.monsen@bondelaget.no
E-postprosjekt.utmark@bondelaget.no

Besøksadresse
Havnegata 9
8006 Bodø

Postadresse
Postboks 383
8001 Bodø

*

Seminar - Forvaltning av rådyr

Salten Viltforvaltningsråd ønsker i samarbeid med NJFF – Nordland å invitere til et endags -seminar med fokus på rådyrforvaltning.

*

JAKTLEDERKURS

Prosjekt Utmark ønsker i samarbeid med kommunene i Salten samt NJFF-Nordland å invitere til jaktlederkurs i Saltdal kommune fredag 19. – lørdag 20. juni. Målgruppen er jaktledere fra alle kommuner i Salten.

Felt elg

Bedre jeger i 2014?

Bodø JFF og Fauske & Sørfold JFF inviterer i samarbeid med NJFF Nordland, Prosjekt Utmark og Statskog, hjorteviltjegere til temakveld med fokus på hvordan vi som jegere kan bli bedre!

Vidar Bentsen

Brosjyre til rekruttering av elgjegere!

Prosjekt Utmark har i samarbeid med Salten Viltforvaltningsråd (SaV), Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) utarbeidet en elektronisk brosjyre til bruk innen rekrutteringen av elgjeger i Nordland. Brosjyren er i to format; en kort og utskriftsvennlig versjon som kan foldes samt en lengre versjon med mer utfyllende informasjon/eksempler. Brosjyren kan fritt lastes ned og distribueres!

Logo prosjekt utmark

Jervejaktkurs høsten 2013

Prosjekt Utmark skal også i år arrangere 2 kurs i jervejakt i Nordland. Teori rundt jakt på jerv, regelverk lisensjakt, jervens biologi og levemåte, samt den reelle jakta vil her stå i fokus.

Våre samarbeidspartnere