Hovedmålene til Prosjekt Utmark i prosjektperioden har vært bl.a:

·        Styrke den lokale vilt- og fiskeforvaltningen slik at den nasjonale
         målsettingen om lokal,  driftsplanbasert forvaltning  i 
         størst mulig grad kan oppfylles i Nordland.

·        Bidra til en forbedret og stammerettet forvaltningen av hjortevilt i

·        Nordland gjennom utarbeidelse av bestandsplaner.

·        Bidra ved utarbeidelse av driftsplaner for anadrome vassdrag.

·        Bidra ved utarbeidelse av driftsplaner for småvilt.

·        Bidra ved etablering av grunneierlag/utmarkslag, spesielt ved 
         utarbeidelse av drifts-/bestandsplaner.

Forøvrig vil Prosjekt Utmark jobbe mot de nasjonale målsettinger om å integrere flere saksfelt og arter i samme drifts-/forvaltningsplan, bidra til organisering av samarbeidsorganer mellom rettighetshavere og mellom rettighetshavere og andre aktører lokalt og regionalt, bidra til økt kvalitet på det biologiske beslutningsgrunnlaget for hjorteviltforvaltningen og samarbeide med offentlige aktører.

For å nå de beskrevne målsettinger vil Prosjekt Utmark være disponibel for rettighetshavere som ønsker veiledning vedrørende utvikling av bestands-/driftsplaner for fisk- og viltressursene. Prosjekt Utmark kan i planprosessen bistå ved å orientere om planprosess, oversende planeksempler, systematisere bestandsdata, gi tilbakemelding på planutkast osv.  Prosjekt Utmark kan også engasjeres som sekretær for rettighetshavernes forvaltningsorgan og utarbeide planer i samarbeid med et planutvalg.

Prosjekt Utmark har tidligere bistått rettighetshavere med organisering av grunneier-/utmarkslag, driftsplanlegging i vassdrag, bestandsplanlegging for hjortevilt og næringsutvikling. Dette arbeidet vil i den kommende treårsperioden videreføres.

Prosjekt Utmark vil også være tilgjengelig for rettighetshaver med andre utmarksrelaterte utfordringer eksempelvis i forbindelse med kurs, innlandsfiskeforvaltning, organisering, bestandspleie/habitattiltak, tilskuddssøknader, kartlegging m.m.

Siden andre halvdel av 90-tallet har det pågått en nasjonal omlegging i forvaltningen av vilt- og fiskeressursene. Den langsiktige målsettingen var at innen 2006 skulle den praktiske forvaltningen være basert på driftsplaner utarbeidet av rettighetshavere.

Fra 1997-2000, og fra 2001-2004 var prosjektet et delprosjekt i de nasjonale satsingene «Lokal forvaltning og driftsplanlegging av vilt- og fiskeressursene» og «Næringsutvikling og driftsplanlegging i utmark» i regi av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund. Prosjekt Utmark er nå etablert som en fast tjeneste med Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag og Nordland Utmarkslag som eiere.

Kontaktinformasjon

Utmarkskonsulent/rådgiver
Geir-Johnny Monsen
Mobil: 92 48 57 41

E-post: geir-johnny.monsen@bondelaget.no
E-postprosjekt.utmark@bondelaget.no

Besøksadresse
Storgata 3A
8006 Bodø

Postadresse
Storgata 3A
8006 Bodø