Årets jordbruksoppgjør er nå vedtatt i Stortinget, og dette ble hyggelig lesning for gårdbrukerne i fylket. Det har vært jobbet hardt for å imøtekomme de behov jordbruket har signalisert at de trenger å få dekket for å satse videre. Og endelig kom hjemmeseieren! Her er de tre områdene som fikk størst uttelling:

Investerings- og bedriftsutviklingsmidlene

En av de største utfordringene næringa har, er at bare halvparten av alle melkeprodusentene har lagt om til lausdrift, et krav alle må innfri senest i 2034. For mange betyr en slik investering store gjeldsforpliktelser og betydelig arbeidsmengde. Da er det viktig at lønnsomhet og arbeidsvederlag i etterkant er til å leve med. Partnerskap landbruk i Nordland, har i flere år jobbet for å få fjernet kronetaket på investeringer i driftsbygninger og øke tilskuddsprosenten ved ombygging til løsdrift fra 40 til 50 %. Dette lyktes vi å få gjennom i år!

Den samla potten av investeringsvirkemidlene er også doblet de siste par årene! For Nordland betyr dette at rekordhøye 90 millioner skal ut i investeringstilskudd i år, til både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer! Dette utrolig mye penger, som bidrar til store ringvirkninger og merverdi for lokalt næringsliv, bosetting og beredskap. Det betyr også at små og mellomstore produsenter kan vurdere å bygge for fremtiden, noe som gir bedre dyrevelferd, jobbsituasjon og fremtidstro.

Forholdene rundt produksjon og velferd                                                        Nordlendingene fikk også betydelig økte satser på driftstilskuddssiden i jordbruksoppgjøret. Det er avgjørende i en hverdag med økte kostnader og økende rentenivå. Viktigst å trekke fram her er økningen i distriktstilskuddet på kumelk med opptil 50 øre pr. liter. For storfekjøtt, sau og lam øker tilskuddet med 3 kroner pr.kg. I tillegg får melkebruk og ammeku økt driftstilskuddet med 67 000 kroner. Også en rekke andre tilskuddssatser, som husdyrtilskudd og beitetilskudd ble hevet. Ekstra gledelig er det at også velferdsordningen ble styrket betraktelig for hele Norge.

Og grønt-produksjonene er ikke glemt. Her fikk Bondelaget endelig gjennomslag for innføring av tilskudd for grønnsaker som for potet – samtidig med at dette tilskuddet ble økt fra 0,85 til kr. 2,74 kroner pr. kg. Endret klima og større etterspørsel gjør at det nå dukker opp nye muligheter for grønnsaksproduksjon i nord. For å få en samlet innsats, blir det nå laget en felles nordnorsk plan for grøntproduksjon.

Vi mener at med disse satsingene er det tatt godt tak i utfordringen med FNs bærekraftsmål  delmål nr. 2.3 som blant annet innebærer å ta tak i produktivitet og inntekter i landbruket, spesielt for drivere av familiebruk. Samtidig vet vi at tiltak for å redusere klimagassutslipp fra jordbruket er sterkt prioritert i årets jordbruksforhandlinger.

Bærekraftig matproduksjon i nord                                                                                Denne satsingen ble vedtatt videreført i jordbruksoppgjøret, der målet med ordningen er å styrke produsentmiljøer i Nordland, Troms og Finnmark, motvirke bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden for mat, samt å utnytte regionale fortrinn og muligheter innen arktisk landbruk. Sammen med 8 millioner fra de to fylkeskommunene og 17 millioner fra staten, står 25 millioner til rådighet for prosjekter som sorterer under temaene: Omlegging fra båsfjøs til løsdrift, Økonomi og lønnsomhet, Økt bruk av utmarksbeite i nord og til slutt Øke totalberedskapen gjennom økt matproduksjon.

Konklusjonen er at det lønner seg å stå på i forhandlinger! En stor takk til forhandlingspartnerne som har forstått nordlendingenes behov. Dette er en god start på snuoperasjonen regjeringen nevner i Hurdalsplattformen. Landbruket skal sikres gode inntekter og framtidstrone skal styrkes hos dem som produserer mat til oss - derfor venter vi også spent på opptrappingsplanen for trygg matproduksjon. Vi håper mange kan glede seg over disse resultatene, og at gårdbrukerne tar kontak med landbruksansvarlig i sin kommune for å få oppfølging og hjelp hvis de ønsker en videre satsing. Vi heier på dre og er glad for at vi har så mange flinke gårdbrukere i fylket!

Vi vil benytte anledningen til å ønske alle familier i landbruket en riktig god sommer!

Kontaktperson fylkesleder i Nordland bondelag

Trond Bjørkås

Mobil: 46 79 73 34