Helene Lerstøl (27) sammen med Øivind Lien (37) kjøpte i oktober 2019 et gårdsbruk på Engeløya i Steigen kommune. Vi bestemte oss for å flytte nordover fra Gudbrandsdalen for å satse på dette bruket, da det var i god drift med rolige dyr og godt potensiale for videre utvikling i nydelige omgivelser.   

På gården drives det kombinert svineproduksjon, melkeproduksjon med 16 årskyr i båsfjøs og 25 villsauer. Vi høster i underkant av 300 mål med eid og leid jord, og har planer om å rydde mye skog for å skape større beiteområder nært gården. 

Nå er vi snart gjennom det første driftsåret, og er godt fornøyde med gården og miljøet på øya. Målet er ikke å bli så mye større, men å forvalte de ressursene vi allerede har tilgjengelige på gården på best mulig måte.

Helene Lerstøl og Øivin Lien på gården på Engeløya i Steigen

Steigen kommune 2018:
2608 innbyggere
964 km
² totalt areal
23 km
² jordbruksareal i drift
96 km² produktivt skogsareal

643 landbrukseiendommer
72 jordbruksforetak
89 m
³
avvirkning, tømmer
303 antall sysselsetning i primærnæring, jordbruk, skogbruk og fiskeri
Verdiskapning som bruttoprodukt og sysselsetning 2018:
39,4 mill. kr. Bruttoprodukt jordbruk
94,5 årsverk a 1845 timer, jordbruk
3,1 mill. kr. Bruttoprodukt landbruksbasert industri
3,0 sysselsatte personer i landbruksbasert industri
Produksjoner 2018:
Melkegeiter 0,1 mill. kr.
Egg og fjørfe 0,01 mill. kr.
Planteproduksjon 1,5 mill. kr.
Melk 28,5 mill. kr.
Svin 1,5 mill. kr.
Ammeku 2,7 mill. kr.
Sau 5,1 mill. kr.

Gris på Engeløya