Jordbruksoppgjøret
Jordbruksavtalen skal regulere tiltak som skal bidra til fremme fastlagte mål for jordbruket.

Målsettingene for jordbruket er lønnsom og trygg matproduksjon i tråd med forbrukernes interesser, produksjon av fellesgoder og bidrag til sysselsetting og verdiskaping i hele landet.

Jordbruket har framsatt sitt krav og Staten har gitt et tilbud - nå forhandles det for å komme fram til en avtale.

Stortinget har en målsetting om å redusere inntektsforskjellen mellom jordbruket og andre grupper. For å lukke gapet til andre grupper har jordbruket krevd en inntektsøkning for gårdbrukeren på 31 700,- i jordbruksoppgjøret. Statens tilbud innebærer en inntektsøkning til bonden på bare 9 000,-. Dette vil øke forskjellen til andre grupper i stedet for å redusere den.

Statens tilbud inneholder flere elementer som gir negativt utslag for Nordlandsbonden, blant annet en endring av tilskudd til dyr på beite og økning av kraftfôrprisen. Nordlandsbonden er i stor grad en husdyrprodusent, og foreslåtte endringer i beitetilskudd og kraftfôrpris slår negativt ut for oss.

En foreslått fjerning av tilskudd til beiting på innmark blir merkbar for alle som ikke kan ha alle sine beitedyr i utmarka. I Nordland er utmarksbeitene viktige, men det beites også mye på innmark. Dette gjelder særlig storfe, men også småfe i områder som er utsatt for rovvilt. Det foreslås også en økning i tilskudd til beiting i utmark og i arealtilskudd for innmarksbeiter, men det veier ikke opp for tapet av tilskudd til beiting på innmark. For gårder med dyr som ikke beiter i utmark vil fjerning av tilskudd til beiting på innmark kunne slå svært negativt ut.

Tilbakemeldinger vi har fått fra våre medlemmer viser at mange får reduserte inntekter med Statens tilbud: En gårdbruker med produksjon av melk og potet får ca 45 000 kr mindre enn han ville ha fått med fjorårets satser. En saueprodusent som har regnet på det får et resultat som ligger ca 85 000kr lavere enn det hun ville ha fått i fjor.

Det er nødvendig å øke inntektene i jordbruket for å opprettholde produksjonen av trygg norsk mat. Stor avstand mellom Statens tilbud og jordbrukets krav gjør jordbruksforhandlingene krevende. Nordland Bondelag er forventningsfull til resultatet av forhandlingene.