Samarbeid mellom aktørene på Grønt Fagsenter Buskerud

Jordnært er et arrangement og et samarbeid mellom aktørene på Grønt Fagsenter Buskerud. Første del dagen ble viet elevene som besøkte i alt seks poster med ulike tema i løpet av dagen. Været viste seg fra sin beste side og elvene fikk kunnskapspåfyll om jordhelse, klimavennlig landbruk og fikk se nye maskiner og redskaper i tillegg til kunnskap om jordvern på posten vår.

Buskerud Bonde- og småbrukarlag og Buskerud Bondelag hadde stand sammen, og vi formidlet kunnskap om viktigheten av å ta vare på matjorda. Elevene fikk prøve seg på plassering av boligfelt på et ferdigprintet kart, og fikk også bryne seg på hvordan en kan tenke med hensyn til å ta vare på mest mulig av matjorda når det skal planlegges nye driftsbygninger på en gård. - Veldig nyttig og inspirerende å komme i dilalog med elevene om dette, sier senior-rådgiver Lillioe-Olsen.

Åpent for bønder og andre interesserte på ettermiddagen

På ettermiddagen fikk bønder og andre interesserte mulighet til å bli bedre kjent med jorda og aktuelle tiltak for å bedre jordhelsa, hvordan man som bonde kan tilpasse seg nye krav i landbruket i forhold til redusert jordarbeiding.

Forskningsformidling og kunnskapsdeling. 

På Grønt Fagsenter og Buskerud gård foregår det forskning på jord og jordhelse. Anders Næss og Øystein Haugerud har begge mye kunnskap og brukte denne dagen til å videreføre noe av kunnskapen sin til engasjerte elever og gårdbrukere. Øystein Haugerud er en pioner innen sitt fagfelt og mangeårige arbeid innen jord og jordhelse.