Produksjonssvikt etter flom og jordskred

Statsforvalten i Oslo og Viken har nå i ettermidag send ut nyhetsskriv til kommunene med nyttig informasjon. Vi referer fra nyhetsbrevet.

Om det er noe dere lurer på kan dere også ta kontakt med oss på kontoret i Buskerud Bondelag.

Ny melding om produksjonssvikt

Foretakene må sende ny melding dersom det i løpet av vekstsesongen oppstår en ny årsak til skade som kan gi ytterligere produksjonssvikt. Dette er fordi formålet med meldingen er at kommunene skal ha mulighet til å foreta en stedlig kontroll for å vurdere skadeårsak. Det er per i dag ingen god måte for foretakene å «oppdatere» tidligere innsendt melding på i meldesystemet i Agros, hvilket betyr at foretakene i slike tilfeller oppretter og sender inn en ny melding.  

Produksjonssvikt skal nå meldes digitalt - Landbruksdirektoratet

 

Tilskudd produksjonssvikt eller naturskadeerstatning?

Tilskuddsordningen ved produksjonssvikt dekker avlingstap etter direkte klimatisk skade, som tørke, flom og mye nedbør. I kommentarene til regelverket (pkt. 1.2.1) heter det at «jordskred anses ikke som direkte klimatisk skade». Ved jordskred kan i steden naturskadeerstatning være aktuelt.  

Skader på eiendom, som jordbruksareal, landbruks-/skogsbilveier som ikke kan forsikres ved en alminnelig forsikringsordning, kan erstattes gjennom den statlige naturskadeordningen hos Landbruksdirektoratet. Skred og flom er eksempler på naturulykker som kan gi krav på erstatning. Den statlige naturskadeerstatningen dekker reparasjon av det som er skadet, tilbake til samme standard som før skaden. Ordningen dekker ikke avlingstap. Les mer om ordningen naturskadeerstatning her. Naturskadeordningen

Husk uansett å dokumentere og ta bilder!

Vær forberedt

Holder du til i områder som ikke er rammet av vannmassene ennå, men som kan bli det, er det viktig å gjøre det en kan for å forebygge mot skader og tap. Og der vannmassene har herjet kan det være skredfare også etter at vannet har trukket seg tilbake.