Lena Reitan, Buskerud Sosialistisk Venstreparti.

Landbrukspolitikken må sikre at matproduksjonen er trygg, miljøvennlig og langsiktig. Kun tre prosent av arealet i Norge er dyrket jord, og jordvernet må styrkes. Det er særlig de høyproduktive områdene nær byer og tettsteder som er utsatt for press.

Produksjonen av jordbruksvarer skal baseres på det solidariske prinsippet om matsuverenitet. Det innebærer at alle land har rett og plikt til å produsere mat til sin egen befolkning, og til å bestemme hvilken måte maten skal produseres på.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lena Reitan, førstekandidat Buskerud SV

For å demme opp for bruksavgangen og sørge for økt rekruttering til næringen mener SV at bonden må få gode og forutsigbare inntekter. SV vil opprettholde et høyt nivå på overføringene gjennom jordbruksavtalen og videreføre markedsregulering i regi av landbrukssamvirket. SV vil ha et sterkt importvern. For å opprettholde hovedtrekkene i norsk landbrukspolitikk er det avgjørende at Norge står utenfor EU. SV vil videreføre ordningen med melkekvoter og vurdere å avvikle privat omsetning av kvotene. Bo- og driveplikt og prisregulering må videreføres og tilpasses dagens landbruk for å sikre at produktiv jord holdes i hevd.

SV vil arbeide for en bærekraftig reindrift gjennom tilpasset reintall, redusert tap og økt produksjon. SV vil styrke en god dialog og samhandling mellom reindriften og samfunnet for øvrig.

Ved innføring av nye dyrevernregler som medfører større investeringskostnader for landbruket, vil SV arbeide for at det gis investeringstilskudd til nødvendig ombygging og omlegging av produksjonen. Et importforbud av pels og dyretestet kosmetikk må også på plass. Erfaringene hittil viser at det ikke er mulig å ha en pelsdyrproduksjon som sikrer god dyrevelferd, og næringen må avvikles.

Næringsmiddelindustrien er en sentral del av matvareproduksjonen. Det er viktig å ha en helhetlig verdikjede fra jord til bord. SV støtter kravet om lov om god handelsskikk for å legge til rette for utvikling av næringsmiddelindustrien og hindre at matvarekjedene får for stor makt. Samvirkeorganisasjonene sin rolle som markedsregulator opprettholdes.

SV jobber for:

 • Å styrke jordvernet og innføre ordninger for erstatning av dyrket mark som bli bygd ned.
 • Å legge til rette for grovfôrbasert matproduksjon og vri støtteordningene over til grôvfor og beite.
 • Å sikre importvernet, som er en hjørnestein i norsk landbrukspolitikk.
 • At utøverne i landbruket får en inntekt og sosiale vilkår på linje med andre grupper i samfunnet, og en inntektsfordeling som motvirker fortsatt bruksavgang.
 • En vridning av tilskuddsordningene som særlig bidrar til å sikre lønnsomhet i små og mellomstore bruk, for å motvirke markedskreftenes sentraliseringskraft i landbruket.
 • Å legge til rette for økt lokal matproduksjon i tilknytning til gårdsdriften.
 • Å utvikle konstnadsreduserende distribusjonsløsninger for småskala matprodusenter.
 • At 15 prosent av all landbruksproduksjon og forbruk av landbruksvarer skal være økologisk, og at staten bruker offentlige innkjøp for å nå målet.
 • Å stimulere til økt produksjon og forbruk av vegetabilske produkter som frukt, grønnsaker og korn.
 • At jordbruk og skogbruk bidrar til reduserte klimagassutslipp blant annet gjennom satsing på biogass og bioenergi og økt omløpstid og lukket hogst i skogbruket.
 • Prioritering av innovasjons- og forskningsinnsats rettet mot skogen som mangfoldig og fornybar ressurs.
 • En vridning av norsk matimport bort fra EU og over til land i sør.
 • En restriktiv håndheving av den norske genteknologiloven, og et midlertidig forbud mot å dyrke genmodifiserte planter i Norge og mot å importere genmodifisert fôr til fiskeoppdrett og landbruk.