Fra biokull til verving

Det var varierte temaer på ledermøte i Buskerud Bondelag, fra biokull med innlagt besøk på Oplandske Biokull (se egen sak) til verving via klima-arbeid, kommunikasjonsarbeid, innledning fra Statsforvalteren og fokus på hva som foregår i Buskerud Bondelag.

 

Ole Anders Hodnungseth takker Einar Stuve.

Klimakalkulatoren og spydspissbønder

Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag ga oss en statusoppdatering om klima-arbeidet. -Som eneste næring har vi en klima-avtale med Staten, og et av måltallene i avtalen er bruk av klimakalkulatoren. Klima-avtalen har gitt oss muligheten til å sitte i førersetet for å oppnå utslippsreduksjoner, da må vi også følge opp sa Fjelltveit og oppfordret deltagerne til å logge seg på og registrere seg. Fjelltveit informerte også om spydspissbøndene, og at vi trenger flere.

Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder Norges Bondelag

Kommunikasjon på agendaen

Lise Boeck Jacobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag tok oss igjennom teamet kommunikasjon. -Liker folk bonden, spurte kommunikasjonssjef Boeck Jacobsen og slo fast at svaret er ja. Hun kunne samtidig legge til at 83% ønsker å opprettholde et jordbruk av dagens omfang.

Aktuelle saker fra Norges Bondelag og fokus på hva som skjer i Buskerud.

Dag 2 åpnet med at Bodhild Fjelltveit orienterte om aktuelle saker. Hun dro oss blant annet igjennom hva Bondelaget har oppnådd siste året og refererte til strømstøtteordningen, heving av PGE i februar, jordbruksoppgjøret 2022, oppstart av Bionova og utvidet lisensfelling på jerv. Fjelltveit var også innom inntektsutvalget og kunnskapsbygging hos politikerne.

En gode pauseprat er viktig. Bodhild Fjelltveit, Knut Olav Stryken og Trond Harald Thorrud.

Landbruksselskapet, jordvern og orientering fra Statsforvalteren.

Den siste bolken var viet Buskerud Bondelag, og det ble orientert både om saker vi jobber med og arrangementer framover. Fylkesleder Håkon Haug Laa snakket om saker vi har jobbet med og benyttet også anledningen til å vise bilder fra turen på Hardangervidda for å se på eiendommen som landbruksselskapet disponerer. Nestleder Bernt Gran snakket om sin hjertesak, jordvern og orienterte også om at Foss Gård nå er solgt.

Janne Fossum og Otto Galleberg orienterer om ny RMP og aktuelle saker fra Statsforvalteren.

Lokallaga er viktig

Per Olav Krekling er nyvalgt leder i Øvre Eiker Bondelag og orienterte om hvorfor han mener lokallaga er viktige. – Vi er både en sosial og faglig arena, sa Krekling og understreket hvor viktig lokallaga er for bøndene. – Også har vi i tillegg i styret bestemt at alle skal få lov til å drive med det de har mest lyst til, og det tror jeg også er bra for lokallaget avsluttet Krekling.