Mindre mat på norske ressurser lyder konklusjonen til Norges Bondelag etter å ha regnet på konsekvensene av Høyres forslag til landbrukspolitikk i nytt partiprogram. Norges Bondelag publiserer i dag rapporten med beregningene som viser at norsk landbruk svekkes radikalt med Høyres foreslåtte politikk.

Tallene er tydelige.  En gjennomsnitt melkebonde på Jæren vil tjene 41 000 mindre, en gjennomsnitt kornbonde på Østlandet vil tjene 64 000 mindre og en sauebonde i Norge-Norge vil i snitt tjene 56 000 mindre i året. Gjennom slike betydelige inntektskutt blant bønder som allerede i dag har et inntekstgap mot andre yrkesgrupper, vil det bli færre bønder og norske ressurser vil legges brakk. Det vil på sikt gi samfunnet reduserte fellesgoder i form av  gjengrodd kulturlandskap, tapte arbeidsplasser i matproduksjon og dårligere matsikkerhet.

 Vi får forhold som i Sverige. Der er deler av landet gjengrodd og de klarer ikke å være selvforsynt på melk som de har naturlige forutsetninger å være. Også på storfe og svin har Sverige en lagt lavere nasjonal andel enn Norge i dag. Det har vist seg at det går ikke an å konkurrere på pris når klima og kostnadsnivå gir et klart handikap, sier lederen i Norges Bondelag Nils T Bjørke.

 Les hele pressemelding og rapporten her:

http://www.bondelaget.no/forsiden/mindre-mat-paa-norske-ressurser-med-hoeyres-politikk-article71239-6.html