Bærebjelkene i landbruks og mat-politikken er mattrygghet og økt matproduksjon i Norge, landbruk i hele landet, økt verdiskapning og et bærekraftig landbruk. Buskerud fylke sliter med mindre jordbruk enn før og fraflytting eller nedlegging av matproduksjon på landbrukseiendommene. Dette er entrend vi vil snu, det skal være mulig å være bonde og tjene på det. Matproduksjon er det viktigste vi har og vi må verne om det samt tilrettelegge for større produksjon i fylket vårt. Vi trenger et sterkt importvern for å øke selvforsyningsgraden, lokalprodusert mat er gull verdt. Landbruket er en viktig drivkraft i det grønne skifte og matjorden er en enormt viktig ressurs som må få bedre tilsyn, absolutt vern og prioritet. Gården i seg selv er også en ressurs og det er mange måter å øke verdiskapningen på gårdene. Ved for eksempel ulike tilleggsnæringer som skogbruk, gårdsturisme, inn på tunet, håndverk, andelslandbruk ol. Dette er Buskerud allerede ganske gode på og det kan videreutvikles. Et bærekraftig jordbruk legger vekt på et variert kulturlandskap, tar vare på det biologiske mangfoldet, har lokalprodusert mat, reduserer klimagassutslippene og all ny utviklingen i jordbruket skal være basert på fornybare ressurser, Bærekraft innebærer og en prioritering i forhold til dyrevelferd og jordvern.

For å ta noen ord om Jordbruksmeldingen i år den legger fortsatt opp til intensivering av jordbruket der kostnadseffektivitet og større bruk er det viktigste. Fremfor små familiebruk og heller ressurseffektivitet som skaper mangfold og er viktig for det grønne skifte og for et godt landbruk i hele landet. MDG har fått med seg SP, AP og V på å spisse Buskerud sitt innspill til årets jordbruksmelding (behandling i hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring), hvor vi styrker distriktspolitikken, øker selvforsyningsgraden, verner matjorden, satser på små-bruk, fremmer konkurransefortrinnet til norsk produsert mat i forhold til mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd. Innspillene satser også på en varierende matproduksjon i hele fylket og på økologisk produksjon.

For at det skal lønne seg å være bonde må det akseptable rammevilkår og gode velferdsordninger til. Økt bærekraftig produksjon og forenkling av lover og regler kan også være en mulighet der. De Grønne vil jobbe for at et årsverk i landbruket får samme lønn som andre fagarbeidsyrker. I gjennomsnitt bruker nordmenn 11 % av lønnen sin på mat, det er veldig lite sammenlignet med andre land og vi kan helt uproblematisk betale litt mer for god, sunn trygg norsk mat som er produsert lokalt. Det er også det forbrukeren vil ha og det må politikken sørge for. Landbruk er en del av næringslivet og burde få den samme oppmerksomheten og satsingen som andre næringer både økonomisk men også i form av forskning på for eks. såfrø og ugrasregulering. Landbruket er en viktig del av sysselsettingen og bosettingen rundt om i fylket og kan bli enda viktigere og skape flere arbeidsplasser med de riktige prioriteringene.

For at vi skal klare å takle fremtidens utfordringer og produsere vår egen mat må det politiske beslutninger til som tar hensyn til hvordan landet ser ut, hvordan klimaet endrer seg, bruker bioøkonomi smart, som tar utmarka mer i bruk (noe vi mener fint lar seg forene med både natur- og skogsverninteresser og en bærekraftig bestand av rovdyr), muliggjør mulighetene for en selvforsynende, bærekraftig og dyrevennlig produksjon, satser på mindre bruk og verdsetter jobben matprodusentene gjør. Miljøpartiet vil jobbe hardt for at Norge og Buskerud fylke virkelig skal satse på og ikke minst sette pris på landbruket.

 

De Grønnes konkrete tiltak:

Vi ønsker at bonden skal ha sikret inntekt, hovedsakelig finansiert ved prisen på produktene ved et sterkt tollvern. Derfor vil vi utnytte handlingsrommet i tollvernet bedre slik at norske bønder sikres rimelig betaling for produktene. Rekruttering vil komme naturlig hvis det faktisk er mulig å leve av å være bonde, De Grønne vil styrke nntektsmulighetene på små og mellomstore bruk og reversere sentraliseringspolitikken fra tidligere regjeringer. Vi ønsker å opprettholde konsesjonsloven med boplikt, sikre driveplikt for all matjord og videreføre odelsloven og priskontroll på landbrukseiendommer.

I De Grønne sin visjon for landbruket ønsker vi mer urbant landbruk, andelslandbruk, besøksgårder og seterdrift, matkultursentre og markedsføring av lokalmat. På denne måten vil den tradisjonelle bonden kunne utvikle seg og tilpasse seg en ny tid, det vil også forhåpentligvis kunne hjelpe rekrutteringen til landbruket for unge. Mat er motor i det grønne skiftet og reiselivet og lokal matproduksjon vil kunne gå hånd i hånd og skape økt aktivitet og nye virksomheter.

Føre en tilskudds- og kvotepolitikk som opprettholder små og mellomstore bruk i hele landet. Videreføre markedsbalanseringen i landbruket med prisuttak i henhold til jordbruksavtalen, mottaksplikt, leveringsplikt og Omsetningsrådets funksjoner.

Bruke tilskuddssystemet til å premiere miljøvennlig produksjon, god dyrevelferd og bruk av lokale ressurser. Øke matproduksjonen basert på norsk gress ved å gi bedre støtte til beiting og gjøre kraftfor dyrere enn grovfor. Vri landbrukstilskuddene slik at det blir mer lønnsomt å produsere vegetabilsk mat for å redusere utslipp mer mengde mat som produseres. Opprettholde velferdsordningene i landbruket, herunder tilskudd til avløser.

 

Ståle Sørensen 1. kandidat De Grønne Buskerud

Vilde I. H. Håvardsrud 2. kandidat De Grønne Buskerud