Styrke mangfoldet

Buskerud er mangfoldig med landbruk fra fjord til fjell. Det skal lønne seg å drive matproduksjon med utgangspunkt i jorda, uansett hvor jorda ligger og hvor store jordstykkene er. Vi prioriterer tilskuddsordninger som reduserer kostnader, som sikrer bruk av jordressursene, og som investerer i mangfoldet, sier Egil Chr. Hoen og viser til at vi i årets krav blant annet har foreslått å innføre et driftsvansketilskudd.

- De små og mellomstore brukene er ryggraden i norsk landbruk, de står for en stor andel av matproduksjonen, bruker jorda over hele fylket vårt og skaper ringvirkninger ut over gårdsbruket. Dette mangfoldet må vi ivareta i framtidas landbruk, understreker Hoen. Hoen peker også på at det i årets krav foreslås å innføre et nasjonalt setertilskudd på 60.000 kr pr aktive seter. – Dette er viktig for dalførene i Buskerud, det vil stimulere til at vi fortsatt skal ha aktiv seterdrift som også gir oss bonusen med åpne kulturlandskap i viktige turistområder i fylket vårt.

 

-Vi har i årets krav også lagt vekt på velferdsordningene, gode velferdsordninger er viktig for rekruttering til næringa, understreker fylkesleder Hoen

-Innenfor planteproduksjon er det markedsmuligheter og i kravet legger vi opp til virkemidler for økt produksjon av korn, potet, grønnsaker, frukt og bær og økologiske produkter for å dekke behovet i markedet, tilføyer Hoen

Dekker kostnader og sikrer inntektsutvikling

Jordbrukets krav har en ramme på 1830 millioner kroner, hvorav hele 1415 millioner kroner dekker opp beregna kostnadsvekst.  

 - Bakgrunnstallene for årets jordbruksoppgjør viser inntektsnedgang og kostnadsvekst i næringa. I kravet vårt dekker vi kostnadene og bidrar til inntektsutvikling, og løfter de mindre brukene spesielt.  Når vi løfter inntektene for jordbruket, gjør vi det gjennom tiltak som skal bidra til å bruke jorda, til bedre velferdsordninger og til investeringer tilpassa naturressursene, sier Hoen.

 Kravet tar hensyn til at det er overproduksjon i flere produksjoner, og landbruket krever å få ta i bruk flere virkemidler for å balansere markedet.

 - Næringa har selv ansvar for at markedet er i balanse, men det må være en sammenheng mellom ansvar for overproduksjon og muligheten for å regulere markedet. Vi foreslår løsninger som vi forventer at regjeringa vil bli med på, avslutter Egil Christopher Hoen leder i Buskerud Bondelag.

Dette er grep vi foreslår i jordbrukets krav:

  • Etablere et driftsvansketilskudd for å opprettholde produksjon på marginale arealer.
  • Innføre et nytt målretta tilskudd innretta mot melkebruk med 15 til 30 kyr, som utgjør halvparten av de norske melkebrukene.
  • Styrke husdyrtilskuddene for melk og ammeku for Sør- og Vestlandet og Nord-Norge, for å styrke husdyrholdet i grasområdene.
  • Styrke investeringsvirkemidlene for å fornye driftsapparatet, særlig på små og mellomstore bruk.
  • Innføre et øvre tak på husdyrtilskudd og arealtilskudd
  • Stimulere til økt produksjon av korn, potet, grønnsaker, frukt og bær og økologiske produkter for å dekke behovet i markedet.
  • Øke tilskuddet til avløsing og sykepengeordning
     

Fakta om den økonomiske ramma:

Ramma for kravet er 1830 millioner kroner. Kostnadsdekning utgjør 1415 millioner kroner. Økte målpriser utgjør 198 millioner kroner og budsjettoverføringer 1462 millioner kroner. Jordbruksfradraget og frie midler utgjør 170 millioner. Kravet vil gi ei inntektsøkning på 25300 kroner per årsverk.