Behov for beredskapsplan

Rovdyrsituasjonen rundt oss tilsier at det er fornuftig å etablere en beredskapsplan ved rovviltangrep sier Haug Laa og Bjerke.

Arbeidsgruppa er nå sammensatt av representanter fra Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud Bondelag og Buskerud Sau og Geit. Per Fossheim fra FKT-prosjektet deltok på det første møtet og vil også bistå arbeidsgruppa i det videre arbeidet. Buskerud Bonde- og småbrukarlag vil også bli invitert til å være med i arbeidsgruppa.

Videre arbeid og forankring i beitenæringa

Arbeidsgruppas oppgave er å sørge for å utarbeide en god mal som beitelagene kan ta i bruk. – Når malen er utarbeidet skal vi før påske ha møter med beiteleagene, sier Haug Laa og Bjerke og fortsetter; – På møtene vil malen bli gjennomgått. Malen skal beskrive hva en gjør i gitte situasjoner og si noe om rollefordeling i forhold til hvem som gjør hva.  Samhandling mellom beitebrukere, beitelag, fellingslag og offentlige myndigheter vil være viktig å få fram.

-Dette blir et nyttig verktøy for beitenæringa avslutter Haug Laa og Bjerke som samtidig også vil framheve det gode samarbeidet med Fylkesmannen.