Årsmøte i Sandsvær bondelag

Sandsvær Bondelag avholdt sitt årsmøte 22.10. I tillegg til ordinære årsmøte saker hadde lokallaget besøk av historielaget. Lars Halvard Wetterstad, nestleder i fylkesstyret, fortalte om hva som skjer i Buskerud Bondelag framover. Trond Pedersen gikk inn i styret for Per Fossen Hals som ikke tok gjenvalg, og Tor Egil Lande kom inn som ny 1. vara. Henning Pedersen fortsetter som leder.

Årsmøte i Gol Bondelag

Gol Bondelag avholdt sitt årsmøte 26.10 på Solstad Hotell. Leder Magne Øynebråten trakk fram Fårefestivalen fra årsmeldinga som et av de mest vellykkede arrangementene i løpet av arbeidsåret. Fårefestivalen er en årlig foreteelse med mange besøkende. Rundt 10 personer fra Gol Bondelag var i sving under Fårefestivalen og laget hadde leid inn en rodeo-okse for anledningen – noe som slo godt an hos publikum.

Gol Bondelag hadde også besøk av Ole Hans Unelsrød, styremedlem i Buskerud Bondelag. Ole Hans fortalte om aktiviteter i Buskerud Bondelag framover, blant annet vervestafetten og andre aktiviteter som kommer i løpet av høsten. Styret består av Magne Øynebråten (leder), Ole Anders Hodnungseth, Lars Lien, Wilhelm Stake og Hedvig Lien.

Årsmøte i Ådal landbrukslag

Ådal landbrukslag avhold sitt årsmøte 27.10. 2015.Snaue 25 personer hadde funnet veien til Hallingby kirkestue. Landbrukslaget hadde også invitert Astrid Aass fra fylkesmannen for å fortelle om prosjektet Bruk Buskerud – økt matproduksjon i Buskerud og mulighetene i kombinasjonsjordbruket.

Astrid Aass redegjorde for hva som hadde kommet ut av kartleggingsmøtene som ble holdt regionvis hvor både jordbrukskontorene og faglagene var invitert. Aass trakk fram følgende observasjoner: -Gode produsentmiljøer avgjørende. -Beite- og gjerdespørsmål er viktig i hele fylket. -Vekstskifte og samarbeid viktig særlig i nedre og midtre deler av fylket. - En god landbruksutdanning, her oppfordres næringa til å komme med innspill. -Matnettverk/salg av lokale produkter. -Utnytte alle ressursene, bruke lokale initiativ. Aass avsluttet med å si at en ønsker å satse på lokale initiativ framfor å rigge en stor prosjektorganisasjon ved å støtte opp lokale tiltak med midler og tilrettlegging.

Årsmøte i Røyken Bondelag

Røyken Bondelag avholdt sitt årsmøte 27.10. på Frøtvedt, rundt 25 personer hadde tatt turen til Frøtvedt. På årsmøte ble Torill Kure valgt som ny leder og Birger Bjørnstad ble takket av etter 5 år som leder. Den nye lederen har med seg følgende i styret: Tor-Olier Gjersøen, Bjørn Hagen, Thor Graff, Erik Nordahl og Hans Petter Traseth.

Ole Hans Unelsrød fra fylkesstyret i Buskerud Bondelag besøkte årsmøtet og fortalte om aktiviteter som er på trappene framover. Unelsrød også innledet også om korn og kraftfòrpolitikk. Det var et aktivt årsmøte med gode diskusjoner og det næringspolitiske programmet ble også diskutert.

Det har vært et bra år med mange sosiale aktiviteter i året som har gått, på familiedagen var det rundt med 60 frammøtte.

Årsmøte i Krødsherad Bondelag

Krødsherad Bondelag avholdt sitt årsmøte 23.10. på Nordre Bjøre. Ny leder i Krødsherad Bondelag er Kristoffer Svalastog. Med seg i styret har han Steinar Skinnes, Knut Arne Glesne, Ole Gunnar Skinnes og Tor Gunnar Bjøre. Etter at årsmøtet var avsluttet fortsatte laget med bondepub.