Dramatisk for Buskerud og Viken

Landbruksdirektoratet har lagt fram en rapport med er forslag til fordelingsnøkkel for fordeling av RMP-midlene til fylkene. Slik fordelingsnøkkelen foreligger nå vil den få store negative konsekvenser for Viken som vil få redusert potten med  nræmere 10%.

Ordningen er allerede i dag underfinansiert. Etter sammenslåingen av statsforvalterembetet fra tre fylker til Oslo og Viken har vi ved revideringen av veilederen måttet redusere satsene hver gang. Fordelingsnøkkelen som Landbruksdirektoratet foreslår vil gi en markant reduksjon av RMP-virkemidlene til Viken. - Dette kan vi ikke akseptere. -Slik vi ser det vil nøkkelen ytterligere forsterke underfinansiering av ordningen, fastslår fylkesleder Håkon Haug Laa

Går utover både vannkvalitet og kulturlandskap

Den foreslåtte fordelingsnøkkelen svekker ytterligere en allerede underfinansiert ordning.  Landbruket tar ansvar og legger til rette for å ta vare på vannkvaliteten og avrenning til vassdrag, men kostnadene må kompenseres. En ytterligere reduksjon i satsene vil føre til at færre bruker ordningene som er ment å redusere avrenning til vassdragene. Satsene til kulturlandskap har gått ned over tid, disse virkemidlene er svært viktig for å opprettholde fjell-landbruket. En ytterligere avkortning i tilskudd vil bety at det vil bli ytterligere vanskelig å drive fjell-landbruket.

En mindre pott til Oslo/Viken vil enten kreve en reduksjon på alle ordninger, eller fjerning av ordninger som nettopp har blitt revidert, og funnet gode. Dette vil føre til lavere oppslutning til RMP tiltak, og en stor fare for dårligere økologisk tilstand i vassdragene. Det vil ikke minst også føre til dårligere tilskuddsordninger for fjell-landbruket, som for eksempel tilskudd til å skjøtte bratt areal.