Nyheter fra Akershus Bondelag

Vestby Landbrukslag inviterte til Åpen Gård på Bygdedagen

Lørdag 25. inviterte Vestby Landbrukslag til Åpen Gård på Bygdedagen. Bygdedagen foregår på Vestby Prestegård, som betegnes som hele Vestbys storstua.

Enighet om ny jordbruksavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble 16. mai enige med staten om jordbruksavtale for 2020 med en ramme på 1.240 mill. kroner.

Veileder for Regionalt miljøprogram er nå klart

Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Viken gjelder fra 2019-2022. Miljøtiltakene i Regionalt miljøprogram bidrar til å redusere avrenning til vann og utslipp til luft fra jordbbruket og til å ivareta jordbrukets kulturlandskap og biologisk mangfold og kulturminner.

Østfold Bondelag inviterer til temamøte om rovdyr og rovviltavvisende gjerde

Østfold Bondelag ønsker alle, og beitebrukere spesielt, velkommen til temamøte om rovdyr og rovviltavvisende gjerder. Møtet finner sted på Geiteberg kulturbruk i Tomter, onsdag 19. juni, hvor vi også skal ha en liten befaring av det rovviltavisende gjerdet som er satt opp der.

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene

Svakt for kornbøndene, og lite igjen til nivåheving!

Våre samarbeidspartnere