- Tilbudet er klart svakere enn kravet for kornbonden, og bidrar ikke til å styrke kanaliseringspolitikken, sier leder i Akershus Bondelag, Sigurd Enger - og viser til at inntektsberegning av statens tilbud for kornbonden faller dårlig ut i forhold til kravet.

Og styrking av økonomien i kornsektoren er helt nødvendig for å opprettholde arbeidsdelinga i Norge, som er forutsetningen for et landbruk som tar hele landet i bruk, fortsetter Enger.

- Det er bra at forslaget i kravet om innovasjons- og vekstprogram for grøntsektoren følges opp i noen grad med konkrete tiltak.

- Vi hadde gjerne sett at miljøvirkemidlene hadde blitt styrket mer enn i tilbudet, slik at den miljøbevisste bonden kan få en rimelig kompensasjon for sitt bidrag til samfunnsoppdraget med å begrense uønsket tilsig til vassdragene våre.

- Når partene er enige om at 890 mill. kroner må til for å dekke kostnadsøkninger, sier det seg selv at en ramme på 1.000 mill. kroner gir begrensede muligheter til å tette inntektsgapet med andre grupper. Bonden fortsetter å sakke akterut.