Hurdals-plattformen
I Hurdalsplattformen slås det fast at regjeringen skal komme med en tidfestet opptrappingsplan og at den skal baseres på nytt tallgrunnlag.

 Vi i Bondelaget jobber samtidig for å legge press på politikere, både sentralt og lokalt, for at vårt standpunkt faktisk skal bli det regjeringa legger fram i et tallgrunnlag og en opptrappingsplan.

Den siste måneden har det vært flere hundre politikermøter rundt om i landet hvor opptrappingsplanen og ny metode for å regne ut bondens inntekt har vært sak nummer én. Møtene foregår både på fylkes- og lokalnivå, og inn mot Storting og regjering. Blant annet gjennom møter leder i Bondelaget, Bjørn Gimming, har hatt med Landbruks- og matminister Geir Pollestad forrige uke som ble omtalt på TV2. Akkurat nå utøves det et massivt press fra hele organisasjonen for å få gjennomslag for våre synspunkt.

Regjeringen må få lagt fram en sak for Stortinget så snart som mulig. Nå har halve regjeringsperioden gått og vi har ikke mer tid å miste.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

Bakgrunn:

 • Årsmøte i Norges Bondelag 2021: Vedtar inntektsløft i fem punkter som et krav til ny regjering.
 • Høsten 2021: Regjeringsplattformen inneholdt to punkter om inntektsmål og opptrapping, blant annet: legge fram en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Opptrappingen skal skje i samarbeid med partene i jordbruksavtalen og baseres på nytt tallgrunnlag.
 • November 2021: Prosjekt inntektsløft blir opprettet av styret i Norges Bondelag. Prosjektet har arbeidsutvalget som styringsgruppe. Prosjektet har som mål om å utarbeide forslag til en opptrappingsplan for å få inntektsmuligheter og sosiale vilkår på nivå med øvrige i samfunnet.
 • Årsmøte i Norges Bondelag 2022: Gimming understreker at opptrappingsplanen er en av de viktigste sakene det jobbes med, og at vi har etablert vårt eget prosjekt for å bidra til regjeringens plan. I årsmøtetalen presiserte Gimming at vi har store forventninger til regjeringa og opptrappingsplanen som skal legges fram i løpet av høsten.
 • September 2022: Fullt fokus på rapporten fra Inntektsutvalget (Grytten) og den kommende høringsrunden i organisasjonen på lederkonferansen. Status for prosjekt inntektsløft legges fram på lederkonferansen.
 • Oktober 2022: Inntektsutvalget legger fram sin rapport om måling av inntekt for jordbruket. Inntektsutvalgets rapport sendes på bred høring i organisasjonen.
 • Oktober 2022: Arbeidsutvalget til Norges Bondelag vedtar at prosjekt inntektsløft ikke skal legge fram et forslag til en egen opptrappingsplan men heller prioritere arbeid med tallgrunnlag og utarbeide et kunnskapsgrunnlag. Prosjektet ble justert som en konsekvens av at regjeringens arbeid med tallgrunnlag og opptrappingsplanen dro ut i tid.
 • Januar 2023: Bondelaget leverer sitt høringssvar til NOU 2022:14, inntektsutvalget. basert på en grundig faglig vurdering og en intern høring i organisasjonen.
 • Februar 2023: Kunnskapsgrunnlaget fra prosjekt inntektsløft sendes på høring i organisasjonen.
 • Mars 2023: I resolusjonen fra representantskapsmøtet ble det krevd at regjeringa raskt skulle få på plass et nytt tallgrunnlag for å beregne bondens inntekt og en plan for opptrapping av inntekt og selvforsyning. Og at det måtte være på plass før Budsjettnemnda for jordbruket starter sitt arbeid med tallgrunnlaget for jordbruksoppgjøret 2024.
 • Mai 2023: Ved inngått jordbruksavtale for 2024 understreket Bjørn Gimming at en plan med nytt tallgrunnlag måtte være på plass før neste års forhandlinger.
 • Mai 2023: Innspillene fra organisasjonen til kunnskapsgrunnlaget bearbeides og resulterer i ni sentrale saker som er avgjørende for inntektsdannelsen og som Bondelaget jobber videre med i ulike sammenhenger, som statsbudsjett og jordbruksforhandlinger. Punktene med en oppsummering ble sendt ut til fylkeslagene.
 • Årsmøte Norges Bondelag 2023: Under leders tale poengterte Gimming at tålmodigheten er slutt, og at en opptrappingsplan basert på nytt tallgrunnlag må legges fram for Stortinget i høst, og vedtas med bredest mulig flertall.
 • Høst 2023: Politisk påvirkning lokalt, fylkesvis og sentralt for å få gjennomslag for at regjeringen skal legge fram en opptrappingsplan i tråd med våre synspunkt.