Et team som skal utfylle hverandre
Leder i valgnemnda, Ann Kristin Teksle, sier at nemnda har hatt konstruktive, men også krevende drøftinger. - Nemnda har hatt som mål å legge fram en innstilling på et team som skal utfylle og støtte hverandre, samt være gode på kommunikasjon til medlemmer, media og Norges Bondelag. Vi mener vi har klart vår målsetting med vår innstilling til årsmøtet i Telemark Bondelag, sier Ann Kristin Teksle.

Lederen av valgnemnda legger ikke skjul på at hun gjerne skulle lagt fram en innstilling med bedre kjønnsbalanse. – Styret blir dominert av menn, men det som var mulig å få til i denne «runden» var to dyktige damer til 2. varaplass og 3. varaplass i fylkesstyret, sier Teksle. Innstillingen fra valgnemnda er enstemmig.

Litt om de enkelte forslagene
Det foreslås gjenvalg på Trude Flatland som leder av Telemark Bondelag. – Trude har gjort en veldig god jobb som leder av fylkeslaget, og hun er blitt en profilert bondelagsleder, sier Ann Kristin Teksle. Hun understreker videre at Trude Flatland har et stort engasjement for den norske bonden, og at hun er veldig klar for nye utfordringer i Telemark Bondelag. Flatland driver med ammeku i Øyfjell.

Nestleder Mikkel Aanderaa er ikke på valg som styremedlem i år, men nestledervervet er på valg hvert år. Mikkel er fruktprodusent i Midt-Telemark kommune. – Valgnemnda har et klart inntrykk av lederduoen i Telemark Bondelag fungerer godt, og nemnda innstiller på gjenvalg av Aanderaa som nestleder.

Hans Christian Jørgensen Songedalstveiten foreslås som ny inn i styret. Songedalstveiten er fra Fyresdal, og han driver med melkeproduksjon og sau. Han har hatt flere tillitsverv innenfor landbrukets organisasjoner. – Hans Christian er spesielt engasjert i utnyttelse av utmarksressursene og problemstillinger knyttet til forvaltningen av rovvilt, sier Ann Kristin Teksle.

Ny i styret foreslås også Anders Stensrød fra Siljan. Stensrød driver med ammeku, korn og oljevekster. Som Songedalstveiten har også Stensrød hatt ulike tillitsverv innenfor flere av landbrukets organisasjoner. – Stensrød er spesielt opptatt av bondens økonomi, i tillegg til et generelt stort engasjement for norsk landbruk, sier Ann Kristin Teksle.

Som 1. vara til fylkesstyret foreslås Hans Kristian Lahus. Lahus driver med korn og tømmer i Nome. Lahus har i 2023/24 vært 2. vara til fylkesstyret. Lahus har i tillegg til å være bonde, bakgrunn fra annet næringsliv og fra toppidretten. – Hans Kristian erfaring og kompetanse innenfor kommunikasjonsarbeid og teamarbeid er en viktig grunn til at vi foreslår han som 1. vara til styret, - sier lederen av valgnemnda.

Som 2. vara og 3. vara foreslås henholdsvis Karoline Skarprud fra Kviteseid og Ragnhild Fuglestveit fra Sannidal. – Dette er to svært dyktige damer med stort engasjement for norsk landbruk. Begge driver med melkeproduksjon, men med svært ulikt driftsopplegg, understreker Teksle. Skarprud bygger nytt fjøs med melkerobot til en forholdsvis stor buskap, mens Fuglestveit driver en mindre besetning og med videreforedling på gården.

Valgnemndas innstilling til styret i Telemark Bondelag:
Innstillingen vil bli tatt opp til behandling i fylkesårsmøtet til Telemark Bondelag den 16. mars 2024.

Leder Trude Flatland - Vinje og Tokke Gjenvalg for 1 år
Nestleder Mikkel Aanderaa - Saude og Nes Gjenvalg for 1 år
Styremedlem Hans Christian J. Songedalstveiten - Fyresdal Ny for 2 år
Styremedlem Anders Stensrød - Siljan Ny for 2 år
Styremedlem Henrik Kjeldsen - Holla Gjenstår, på valg 2025
Varamedlem 1. Hans Kristian Lahus - Lunde og Flåbygd Ny, for 1 år
Varamedlem 2. Karoline Skarprud - Kviteseid Ny, for 1 år
Varamedlem 3. Ragnhild Fuglesteveit - Sannidal og Skåtøy Ny, for 1 år
     

Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2024

Anders Stensrød, Siljan
Henrik Kjeldsen, Holla
Mikkel Aanderaa, Saude og Nes

Varautsendinger i nummerorden til årsmøtet i Norges Bondelag

1. Hans Christian Jørgensen Songedalstveiten, Fyresdal.
2. Hans Kristian Lahus, Lunde og Flåbygd.
3. Karoline Skarprud, Kviteseid.

Valgnemnd for årsmøtet i 2025
Hilda Vaa, Vinje og Tokke (På valg i 2025)
Roar Meen, Gjerpen og Solum (På valg i 2025)
Lars Vassend, Eidanger (På valg i 2026)
Ann Kristin Teksle, Holla (Forslag gjenvalg til 2027)
Magnus Hartveit, Lunde og Flåbygd (Forslag gjenvalg til 2027)

Leder av valgnemnda: Hilda Vaa, Vinje og Tokke, for 1 år. 
Nestleder Lars Vassend, Eidanger, for 1 år

Varareprsentanter i nummerorden, på valg for 1 år
1. Arnfinn Nørstrud, Heddal.
2. Jon Søli, Gjerpen og Solum.
3. Guro Libjå, Fyresdal.

Ordfører for årsmøtet i Telemark Bondelag 2025
Ordfører: Astrid Staurheim, Bø (Gjenvalg)                  
Varaordfører: Hege Gonsholt, Seljord (Ny)


Valgnemndas innstilling til godtgjørelse til tillitsvalgte
Valgnemnda foreslår ingen endringer. 
Årsmøtet i Norges Bondelag har vedtatt godtgjørelser som også gjelder for fylkeslagene. Dette er:

 • Fast godtgjørelse til fylkesleder: kr 168 000 pr år.
 • Møte/fraværsgodtgjørelse: Godtgjørelser til fravær på grunn av fysiske eller digitale møter gis når det foreligger innkalling og/eller møteplikt pga verv eller oppgaver til møtet. Satsene gjelder også for fylkeslagene. Satser:
  • Fravær inntil 2 timer: kr 650,-
  • Fravær 2 – 5 timer: kr 1350,-                      
  • Fravær over fem timer: kr 2700,-

Valgnemnda foreslår følgende tillegg for Telemark Bondelag:

 • Godtgjørelser gis til fylkesstyremedlemmer, medlemmer i valgnemnda og ordfører i årsmøtet. Medlemmer i faste utvalg som ikke representer en annen organisasjon, er berettiget godtgjørelse for utvalgsmøtene.
 • Kjøring refunderes med statens satser.
 • Det gis ikke kostgodtgjørelse der det serveres mat i løpet av møtet/arrangementet. Eventuelle utlegg må dokumenteres.
 • Møtegodtgjørelse gis ikke for møter der en ikke er bedt om å delta, eller at det ikke er avtalt at en skal delta.
 • Nestleder skal avlaste styreleder og godtgjøres i tillegg med en fast godtgjørelse på kr 45 000.
 • Øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer inkludert 1. vara godtgjøres i tillegg med en fast godtgjørelse på kr 4000 til dekking av nødvendige utgifter (eks telefon, nett, IT-utstyr).
 • Leder av valgnemnda godtgjøres i tillegg med en fast godtgjørelse på kr 2000.
 • Fylkeslaget dekker abonnement på Nationen til fylkesleder.

Valgnemnda for ordinært årsmøte i Telemark Bondelag har bestått av:

Leder:             Ann Kristin Teksle, Holla
Nestleder:       Hilda Vaa, Vinje og Tokke
Medlemmer:   Magnus Hartveit, Lunde og Flåbygd 
                        Lars Vassend, EidangerRoar Meen, Gjerpen og Solum

Vara:                Arnfinn Nørstrud, Heddal (1. vara)
                        Jon Midtbø, Bø (2. vara)
                        Anders Stensrød (3. vara)