I løpet av valperioden skal dei fleste kommunane revidera sin kommuneplanar. Med dei prognoser for utvikling og auke i folketalet som ein har for fylket og fleire av kommunane i Rogaland, vil Bondelaget ha ei viktig oppgåve med å spele inn konstruktive forslag på utviklingsretningar som hindrar omdisponering av jord som i dag vert nytta til matproduksjon. Lokallaga har ei viktig oppgåve med å sjå til at matjorda ikkje vert bygd ned. Det kan ikkje seiast for ofte, ein må koma tidleg inn i prosessen med utarbeiding av planar for å kunna påverke best.
Følgjande tema vart diskutert med innleiing frå:
• Regionalt planansvar:
Fylkeskommunane si rolle, ansvar og myndighet v/Christine Haver, seksjonssjef for regionalplan, Rogaland fylkeskommune
• Kommuneplanen:
Kommunane sitt ansvar og myndighet v/ Øyvind Valen kommunalsjef i Vindafjord kommune
• Transport og arealforvaltning v/Gunnar Eiterjord, seksjonssjef for samferdsel, Rogaland fylkeskommune.
• Staten si rolle, ansvar og myndighet v/Hadle Nevøy, landbruksdirektør, Fylkesmannen i Rogaland.