Sammendraget fra Rogaland Bondelag sitt innspill til jordbruksforhandlingene:

Rammevilkår

For å sikre beredskapen og gi fremtidstro i næringen, må en stor del av inntektsgapet tettes i årets jordbruksoppgjør. For å kunne fullføre tetting av inntektsgap må det tas noen strukturelle grep utover jordbruksavtalen. Staten må i årets jordbruksoppgjør forplikte seg til endringer av rammefaktorer utenfor jordbruksavtalen som bidrar til at resten av inntektsgapet tettes. Importvern, skatt, endringer i PU, markeds- og produksjonsregulering er eksempler på viktige faktorer.

Det akutte behovet i næringen må gjenspeiles i ambisjonsnivået i kravet.

Prioriteringer

Rogaland Bondelag mener grovfôrbaserte produksjoner skal prioriteres i årets forhandlinger.

Velferdsordninger

Taket på velferdsordninger bør differensieres, der man får høyere tak i produksjoner med flere årsverk (for eksempel 50 % på årsverk nr. 2).

Tilskudd til avløsing ved sykdom må ikke avkortes mot andre inntekter.

Kostnader

I Rogaland er kraftfôr- og gjødselprisene høyere enn i resten av landet. Sammen med høye renter gir dette et krevende kostnadsbilde. Kostnader som ikke kan dekkes inn gjennom pris må tas gjennom økte tilskudd i alle soner.

Markedsordninger

Under forutsetning at melk blir tatt ut av målprisordningen, er det viktigste i en ny ordning forutsigbarhet på pris og volum. Rogaland Bondelag anbefaler volummodellen, med samvirkebasert markedsregulator og mottaksplikt. 

Melk

Rogaland Bondelag mener at det må lønne seg å produsere hver liter, uavhengig av hvor i prisløypa man er. Dermed vil markedsregulator få bedre respons de gangene det er nødvendig med høyere melketilførsel. Dersom målpris ikke kan økes tilstrekkelig må det innføres et grunntilskudd per liter.

Sau og lam

Rogaland Bondelag foreslår at det innføres eller utredes en endret tilskuddsordning for lam (kvalitetstilskudd per kilo, og avdråttskrav for husdyrtilskudd). Forslaget er lagt ved innspillet i sin helhet under punktet for sau og lam.

IBU-midler

Det må være nok IBU-midler til at det kan gis bevilgninger opp til dagens makstak. Andelen som går til Rogaland er for liten sett i sammenheng med antall husdyr og investeringsbehov.

Med dagens tildeling er det kun midler til løsdriftsfjøs, og andre produksjoner blir skadelidende.

Grøntnæringen må være konkurransedyktig på bærekraft og miljø, og for å oppdatere dagens anlegg trengs det betydelige investeringer. Det bør øremerkes midler til grønt (20 %), for å få en skikkelig grøntsatsing.

Prisnedskriving

Så lenge man ikke kan hente ut merkostnaden med å produsere melk, kjøtt og egg på mindre eller dyrere kraftfôr i markedet, kan vi ikke ta bort eller redusere PNS.

Soneinndeling

Norges Bondelag må jobbe for et mer treffsikkert tilskuddssystem som helt eller delvis kan erstatte dagens soneinndeling. Det finnes allerede i dag gode kartdata for temperatur, nedbør, og arrondering som kan tas i bruk. Data for jordsmonn tas inn når det er klart for hele landet.