Landøyda er en giftig plante for storfe og hest og en spørreundersøkelse utarbeidet av Statsforvalteren i Rogaland viser at det er en økt forekomst av planten og at dette anses som et økende problem hos bonden. Rogaland Bondelag er med i en arbeidsgruppe sammen med Mattilsynet, Norsk Landbruksrådgivning, Forum ku, Statsforvalteren i Rogaland, Karmøy kommune og Felleskjøpet RA, hvor det sammen er utarbeidet en handlingsplan for bekjempelse av Landøyda. I denne forbindelse har Rogaland Bondelag utarbeidet en avtale med Rogaland Fylkeskommune der bøndene får, etter avtale med Rogaland Bondelag, tillatelse til å bekjempe og sprøyte problemugras på Rogaland Fylkeskommunes grunn. Tillatelsen er begrenset til vegareal som ligger nært opptil bondens egne eller leide jorder. Tilsvarende avtale er også blitt utarbeidet i Agder.

 Avtalen sier videre at det ikke skal benyttes sprøytemiddel på areal som er registrert som artsrike vegkanter i NVDB. Her er det kun tillat med manuelt luking av problemugras. Oversikt over areal som er registrert som artsrike finner du her. (søk artsrik vegkant)

Den som utfører sprøytingen må ha nødvendige godkjenninger og det forutsettes vanlig prosedyre med journalføring, risikoreduserende tiltak til sprøyting for sprøyting i nærheten av vann, samt vurdering av integrert bekjempelse. En annen forutsetning er at arbeidet utføres i henhold til gjeldende regelverk for å sikre arbeidere og trafikanter. Grunneier gjennomfører arbeidene på eget ansvar, og at det er grunneier som er ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende rutiner og ordninger. Dette regelverket finner du her

 Merk at avtalen på ingen måte skal frita Rogaland Fylkeskommune fra sitt arbeid, men den er ment som et supplement dersom det av ulike årsaker er bedre rent praktisk at bonden selv utfører denne jobben. God HMS er viktig når det utføres arbeid langs vei.

Avtalen finner du her og denne vil bli fornyet