Alle søknadar skal leverast elektronisk gjennom elektronisk søknadssenter.
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Lenke til forskrift om tilskot til førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak: https://lovdata.no/forskrift/2013-01-01-3

Ta kontakt med Fylkesmannen v/ kontaktperson Cathrine Stabel Eltervåg (tlf: 51568915, epost: fmrocsh@fylkesmannen.no) dersom du har behov for hjelp til å søka.