Ringormutbruddet er fordelt på hovedsakelig tre soner/klynger i Klepp, Gjesdal og Hå. I tillegg er det påvist i enkeltbesetninger i omkransede områder i Bjerkreim, Time og Sola. Risiko for smittespredning mellom besetningen er høyest ved direkte kontakt mellom storfe, som ved beitekontakt og livdyromsetning. Påvisning av ringorm i storfebesetninger følger et sesongmønster med flest påvisninger etter innsett om høsten.

Bakgrunn:

 • Områdene rundt klyngene i Hå og Klepp er definert som høyrisikosoner (røde soner på kartet).
 • Det ansees å være høyere risiko for spredning i disse sonene.
 • Omsetning av kjøttfe er forbundet med en relativt høyere risiko for ringormspredning enn melkefe. Risikoen for smittespredning mellom kjøttfebesetninger defineres som uavklart i hele sør-Rogaland.
 • Soner og tiltak gjelder alle typer storfe, hvor ikke annet er spesifisert

Siste endringer (oktober 2022): Oppheving av gul observasjonssone.

Hensikt med tiltakene: Hindre spredning av ringorm innad og ut av sonene

Tiltak:

 1. Røde høyrisikosoner for alle typer storfe
  • Ingen salg av storfe ut av rød sone!
  • Omsetning av storfe innad i sonene
   • Jodvask
   • Veterinærattest: Alle dyr skal følges av veterinærattest ved salg.
 2. Sør-Rogaland risikosone for kjøttfe (ekskludert røde soner):
  • Omsetning av avlsdyr innad i sonen
   • Jodvask
   • Veterinærattest
  • Omsetning av avlsdyr ut av sonen med følgende smittereduserende tiltak:
   • Veterinærattest
   • Jodvask
   • Godkjent vaksinestatus
   • Målretta informasjon fra livdyrformidlere til kjøpere om anbefalt karensperiode på 8 uker

Soner:

 • Rød vest-høyrisikosone:
  • Figgjoelva i nord, Håelva i sør, jernbanelinja i øst, kystlinja i vest
 • Rød sør-høyrisikosone:
  • Sonen er avgrenset i vest av kystlinja, nordover til «bekken» som følger skille mellom Varhaug og Vigrestad. Grensa følger denne bekken til den slutter ved Labbetufta. Videre følger sonen eiendomsgrensens sør for Sør-Tjemsland og nord for Grønholen, og derfra videre til Kongvarden. Grensen følger eiendomsgrensene til kommunegrensen mellom Time og Hå, sør for Synesvarden. Videre er Rød Sør-sone avgrenset sørover av kommunegrensen for Hå, tilbake til kysten.
 • Sør-Rogaland risikosone for kjøttfe:
  • Hele sør-Rogaland, sør av Høgsfjorden, defineres som risikosone for kjøttfe.

Forklaringer:

 

 • Jodvask:

 

 • Bruk 0,1 % aktiv jod løsning, og dyra skal være gjennomvåte 
 • Klipping av dyr i forkant øker effekten av jodvask og krever mindre væske.
 • Plasser dyra slik at de ikke har kontakt med andre dyr i besetningen etter jodvask
 • Ungdyr og kjøttfe skal, annen storfe bør, vaskes med jod i forkant av flytting
  • Veterinærattest:
  • Dyr må være klippet
  • Attest skal foreligge ved all livdyromsetning innad i røde soner og for kjøttfe i hele sør-Rogaland
  • Attesten er gyldig i syv dager
  • Godkjent vaksinestatus:
   • Det må ha gått minst tre uker siden siste vaksinasjonsdose
   • Grunnvaksinering: to doser med 5-14 dagers mellomrom (Trichoben vet.)
  • Karensperiode:
   • Det anbefales en karensperiode på 8 uker etter kjøp av storfe. Dette betyr at en ikke skal selge dyr ut av dyrehold som har kjøpt livdyr i løpet av de foregående 8 ukene. Fortrinnsvis selg først, kjøp etterpå.
   • Forskriftskravet for all omsetning er at det ikke er tillat å selge dyr ut av en besetning som har kjøpt inn dyr før etter 14 dager. De spesifikke dyra som er kjøpt inn kan ikke selges før etter 30 dager (14/30 dagers regelen)

 

Generelle råd og tiltak:

 • Redusere antall mulige smittekontakter ved å kjøpe livdyr fra færrest mulige leverandører.
 • Holde oppdaterte dyreholdjournal og beiteoversikt slik at en eventuell smittesporing av kontaktbesetninger blir enkelt
 • Vær oppmerksom på hår og hudforandringer i besetningen i minst 8 uker etter siste innkjøp
 • Om mulig, holde nyinnkjøpte dyr adskilt (karantene) fra egen besetning
 • Varsle Mattilsynet umiddelbart ved mistanke om ringorm
 • Fortrinnsvis kun salg av fôringsdyr til "sluttforingsenheter" (ikke til kombinasjonsbruk)