Siste reviderte tiltak ifm Ringorm i Rogaland, pr. januar 2024

 

Ringorm hos storfe, forårsaket av Trichophyton verrucosum, har vært påvist flere steder i Sør-Rogaland siden 2017. Flest tilfeller ble påvist i 2019 og 2020 med henholdsvis 15 og 16 nye positive besetninger. Etter denne toppen har antall påvisninger blitt redusert til syv i 2021 og kun tre i 2022. Det var ingen nye påvisninger i Rogaland i 2023.

Ringormutbruddet i Rogaland har vært fordelt på hovedsakelig klynger i Klepp, Gjesdal og Hå. I tillegg er det påvist i enkeltbesetninger i omkransede områder i Bjerkreim, Time og Sola. Risiko for smittespredning mellom besetningen er høyest ved direkte kontakt mellom storfe, som ved beitekontakt og livdyromsetning. Derfor har det blitt opprettet soner rundt utbruddene hvor livdyromsetningen er opphørt eller sterkt redusert. Dette er et sterkt virkemiddel som har stor forebyggende og smittereduserende effekt. Påvisning av ringorm i storfebesetninger følger et tydelig sesongmønster med flest påvisninger etter innsett om høsten. Varigheten for sonene tar hensyn til dette sesongmønsteret, og sonene opprettholdes til minst en beitesesong etter at alle påviste i sonene er ferdig sanert og får opphevet restriksjoner.

Per januar 2024 er det kun en sone igjen i Rogaland.

Bakgrunn:

 • Området i Gjesdal er definert som høyrisikosone (rød sone på kartet).
 • Det ansees å være høyere risiko for spredning i disse sonene.
 • Sone og tiltak gjelder alle typer storfe, hvor ikke annet er spesifisert

Siste endringer (januar 2024): Oppheving av rød sone i Hå.

Hensikt med tiltakene: Hindre spredning av ringorm innad og ut av sonene

Tiltak:

 1. Røde høyrisikosoner for alle typer storfe
  • Ingen salg av storfe ut av rød sone!
  • Omsetning av storfe innad i sonene
   • Jodvask
   • Veterinærattest: Alle dyr skal følges av veterinærattest ved salg.

Sone Gjesdal:

 • Fra krysset mellom E39 og Hunnedalsvegen, nordover til kommunegrensen mellom Gjesdal og Sandnes kommuner. Følger denne kommunegrensen østover til Grimslifjellet, følger eiendomsgrensen ned til Øvre Bergsvatnet, og videre ned til Hunnedalsvegen.  Krysser videre over Nedre Bergsvatnet, følger videre eiendomsgrensene ved Geitafjellet og mot Streitatjørna. Grensen følger eiendomsgrensen mellom gnr/bnr 12/2 og 16/3, hvor sistnevnte er inkludert inne i sonen, til Madlandsvegen. Videre er sonen avgrenset av Madlandsvegen i øst og Gjesdalvegen i sør, men de bruk som har/bruker arealer nord for Gjesdalvegen og vest av Madlandsvegen vil bli inkludert i sonen. Vest av Gjesdal kirke går grensen langs Limavatnet tilbake til E39

Forklaringer:

 • Jodvask:
 • Bruk 0,1 % aktiv jod løsning, og dyra skal være gjennomvåte 
 • Klipping av dyr i forkant øker effekten av jodvask og krever mindre væske.
 • Plasser dyra slik at de ikke har kontakt med andre dyr i besetningen etter jodvask
 • Ungdyr og kjøttfe skal, annen storfe bør, vaskes med jod i forkant av flytting
  • Veterinærattest:
  • Dyr må være klippet
  • Attest skal foreligge ved all livdyromsetning innad i røde sone
  • Attesten er gyldig i syv dager
  • Godkjent vaksinestatus:
   • Det må ha gått minst fire uker siden siste vaksinasjonsdose
   • Grunnvaksinering: to doser med 5-14 dagers mellomrom (Trichoben vet.)
  • Karensperiode:
   • Det anbefales en karensperiode på 8 uker etter kjøp av storfe. Dette betyr at en ikke skal selge dyr ut av dyrehold som har kjøpt livdyr i løpet av de foregående 8 ukene. Fortrinnsvis selg først, kjøp etterpå.
   • Forskriftskravet for all omsetning er at det ikke er tillat å selge dyr ut av en besetning som har kjøpt inn dyr før etter 14 dager. De spesifikke dyra som er kjøpt inn kan ikke selges før etter 30 dager (14/30 dagers regelen)

 

Generelle råd og tiltak:

 • Redusere antall mulige smittekontakter ved å kjøpe livdyr fra færrest mulige leverandører.
 • Holde oppdaterte dyreholdjournal og beiteoversikt slik at en eventuell smittesporing av kontaktbesetninger blir enkelt
 • Vær oppmerksom på hår og hudforandringer i besetningen i minst 8 uker etter siste innkjøp
 • Om mulig, holde nyinnkjøpte dyr adskilt (karantene) fra egen besetning
 • Varsle Mattilsynet umiddelbart ved mistanke om ringorm
 • Fortrinnsvis kun salg av fôringsdyr til "sluttforingsenheter" (ikke til kombinasjonsbruk)